ABR

OPIS BADANIA

Badanie słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu (ang. Auditory Brainstem Response – ABR) służy do oceny funkcji ślimaka, nerwu słuchowego oraz pnia mózgu. Jest nieinwazyjne, bezbolesne, wymagające odpowiednich warunków akustycznych
i przygotowania pacjenta. Wykonanie i przebieg badania zależny jest od zachowania pacjenta. Dzieci kilkumiesięczne badane są we śnie naturalnym, natomiast dzieci w wieku od 1 do 5 roku życia w stanie czuwania, śnie naturalnym lub indukowanym farmakologicznie, natomiast starsze dzieci i dorośli mogą być w stanie czuwania. Badanie można wykonać także u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi ucha zewnętrznego, a także niepełnosprawnych umysłowo, które nie są w stanie współpracować podczas badania.

WYNIKI

Badanie ABR jest bardzo dokładne w przypadku uszkodzeń słuchu nieprzekraczających 80 dB. Ponadto ma największe znaczenie wśród obiektywnych badań słuchu we wczesnym rozpoznaniu uszkodzenia słuchu u małych dzieci oraz należy do badań stosowanych w programie powszechnych przesiewowych badań słuchu u noworodków. Jest to standardowe badanie służące do obiektywnej oceny głębokości ubytku słuchu u dzieci poniżej 1 roku życia. Pozwala ono ocenić progi słyszenia, czyli zrekonstruować audiogram.

GRUPA DOCELOWA

Zaleca się wykonanie badania ABR, gdy:

  • noworodek otrzyma negatywny wynik badania przesiewowego słuchu lub/i rozpoznano czynniki ryzyka niedosłuchu,
  • podejrzewany jest niedosłuch (noworodki, dzieci, dorośli),
  • dziecko nie rozwija mowy do 3 roku życia,
  • nie można wykonać badań subiektywnych, wymagających współpracy pacjenta,
  • lekarz podejrzewa guz nerwu słuchowego,
  • badania subiektywne nie pozwalają dokonać pełnej diagnostyki układu słuchowego.

Wiek nie jest przeciwwskazaniem do wykonania badania ABR.

U dzieci z grupy ryzyka niedosłuchu, zaleca się kontrolne badanie ABR, do czasu możliwości wykonania audiogramu (możliwe u dzieci 3–4-letnich, ogólnie zdrowych, bez innych obciążeń), jak również potwierdzenie wyników badań obiektywnych badaniami behawioralnymi.

Menu