Audiometria słowna

OPIS BADANIA

Audiometria słowna 

Badanie metodą audiometrii słownej, zwane również audiometrią mowy, służy ocenie stopnia słyszenia i zrozumienia mowy przez osobę badaną. Jest to badanie ilościowe oraz jakościowe, gdyż dostarcza informacji o topodiagnostyce uszkodzenia, ocenia zdolność przetwarzania informacji słuchowych w ośrodkowym układzie nerwowym, jak również umożliwia ocenę zrozumiałości mowy.

Należy do badań subiektywnych, wymagających współpracy ze strony osoby badanej. W tej metodzie diagnostycznej zadaniem pacjenta jest powtarzanie usłyszanych sygnałów mowy, które zostały przyjęte, jako reprezentatywne dla danego języka, a przedstawione są w postaci testów słownych i liczbowych.

W badaniu audiometrii mowy wykorzystywane są następujące testy:

 • testy liczbowe dwucyfrowe (listy liczebnikowe),
 • testy wyrazów dwusylabowych (listy artykulacyjne),
 • testy wyrazów jednosylabowych zrównoważonych fonetycznie,
 • próby logatomowe,
 • próby zdaniowe.

Przydatność diagnostyczna audiometrii mowy (Obrębowski, 2011):

 • oceny komunikacji audytywnej w warunkach naturalnych, laboratoryjnych, w szumie,
 • topodiagnostyki uszkodzeń narządu słuchu i typu przewodnictwa: przewodzeniowych, odbiorczych ślimakowych, pozaślimakowych, centralnych, psychogennych,
 • protezowania słuchu (dobór i dopasowanie aparatu słuchowego, programowanie wszczepów ślimakowych),
 • rehabilitacji audytywnej i audiowizualnej.

 

WYNIKI

W praktyce klinicznej audiometria tonalna powinna zawsze poprzedzać audiometrię mowy, natomiast wyniki audiometrii tonalnej i audiometrii mowy muszą być interpretowane łącznie. Badanie audiometrii tonalnej wyznacza ogólną ostrość słuchu, zaś audiometria mowy, pomimo wykazywania zakresu wydolności narządu słuchu (słyszenie), dostarcza informacji o wydolności ośrodkowego układu nerwowego w zakresie przetwarzania informacji dźwiękowych w celu komunikacji werbalnej (zrozumiałość mowy).

 

Słowniczek:

 • Sygnał mowy – sygnał testowy będący głosem naturalnym lub głosem syntetycznym.
 • Krzywa rozpoznawania mowy (krzywa artykulacyjna, audiogram słowny) – krzywa przedstawiająca dla każdego słuchacza procent rozpoznawania mowy w funkcji poziomu mowy dla określonego sygnału mowy i sposobu podawania.
 • Próg rozumienia mowy – natężenie dźwięku, przy którym badany rozumie 50% podawanych sygnałów mowy.

 

 

Menu