Cennik

Konsultacje

Umawiając się na konsultacje dokonujesz zadatku na poczet umówionej wizyty w kwocie 100 zł konsultacja w ciągu 24h od rejestracji. Pozostała płatności za konsultacje przyjmowana jest na pierwszym spotkaniu z góry kartą/gotówką/blikiem lub przelewem. Zadatek w przypadku odwołania lub rezygnacji z konsultacji jest bezzwrotny. W przypadku przesunięcia terminów z przyczyn niezależnych nadal liczony jest na poczet wizyty.
Psycholog – Pierwsza konsultacja / Pierwsze spotkanie 260 zł
Psycholog – Obserwacja zachowania dziecka 160 zł
Psycholog – Konsultacja po procesie diagnozy 110 zł
Logopeda / Neurologopeda / Surdologopeda 210 zł
Pedagog / Oligofrenopedagog / Tyflopedagog / Terapeuta IE 160 zł
Terapeuta integracji sensorycznej (SI) tylko dla dzieci poniżej 2 r.ż; High Need Babies 260 zł
Konsultacja z zakresu integracji sensorycznej dzieci powyżej 2 r.ż , przy dzieciach starszych niezbędne są 2 niezależne spotkania (wywiad + obserwacja) 260-510 zł
Dobór kolorowych masek 310 zł
Fizjoterapeuta NDT-Bobath (45 min) 210 zł
Fizjoterapeuta NDT-Bobath wraz z diagnostyką metodą Prechtla – badanie ruchów spontanicznych przeznaczone dla niemowląt przedwcześnie urodzonych i niemowląt do około 6 miesiąca życia. (Ewelina Batruch) 260 zł
Konsultacja neurologopedyczna Aneta Żebrowska, Justyna Milanowska (trudności w karmieniu, sprawdzenie wędzidełka) 260 zł
Konsultacja neurologopedyczna kontrolna Aneta Żebrowska i Justyna Milanowska (trudności w karmieniu, sprawdzenie wędzidełka po podcięciu) 1-3 wizyty kontrolne w zależności od potrzeb dziecka w jednej cenie 110 zł
Ocena miofunkcjonalna + Dobór Regulatora MFS (+ cena za regulator MFS 180 – 200 zł) 160 zł
Odbiór regulatora z konsultacją 60 zł
Konsultacja sensoryczno-motoryczna trudności pokarmowych/wybiórczości pokarmowych (Ewelina Batruch, Justyna Milanowska, Aneta Żebrowska) 260 zł
Instruktaż pielęgnacyjny dziecka dla rodziców wg koncepcji NDT-Bobath (dla rodziców oczekujących na dziecko lub z dzieckiem) (Ewelina Batruch, Karolina Dolińska, Gabriela Matusiewicz) 180 zł
Pierwsza Konsultacja z zakresu psychobiologii Recall Healing / Totalna Biologia 120 minut 410 zł
Kolejne konsultacje z zakresu psychobiologii Recall Healing / Totalna Biologia 50 minut 210 zł
Konsultacja psychologiczna u Marzeny Rusiłowicz 360 zł

Terapia

Terapia w Ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju bezpłatnie
Integracji sensorycznej (SI) 150 zł
Terapia psychologiczna z dzieckiem 150 zł
Spotkania konsultacyjne z rodzicem /dziecko w trakcie terapii/ 150 zł
Logopedyczna / Neurologopedyczna 150 zł
Pedagogiczna 150 zł
Fizjoterapia 150 zł
Terapia ręki 150 zł
Elektrostymulacja w logopedii
(zapoznaj się z rodzajami elektrostymulacji w zakładce oferta)
500 zł
Kinezjotaping logopedyczny 50 zł
Terapia miofunkcjonalna 150 zł
Osteopatia/terapia czaszkowo-krzyżowa 150 zł
Osteopatia/terapia czaszkowo-krzyżowa (podopieczni poradni WWRD) 130 zł
Karnet Terapeutyczny (wszystkie rodzaje terapii) 1300zł – 10 spotkań
Terapie płatne uzupełniające do WWRD *
4 zajęcia w miesiącu – 440 zł
2 zajęcia w miesiącu – 220 zł
* zgodnie z regulaminem zajęć płatnych uzupełniających WWRD, tylko dla dzieci korzystających z WWRD w Poradni Rozwiń Skrzydła
Wszelkie stałe terapie opłacane są zgodnie z ilością zaplanowanych zajęć przed ich rozpoczęciem max do 10 każdego miesiąca
Ewentualne odwołania terapii są korygowane przez księgowość w kolejnym miesiącu/ lub cyklu rozliczeniowym

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest tylko i wyłącznie w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju – aktualnie nie prowadzimy zajęć płatnych TUS.

Trening słuchowy Johansen – IAS

Diagnoza pełna 450 zł
Diagnoza uproszczona – na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicem 320 zł
Przygotowanie indywidualnego programu – na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD. Płyta na okres 4 – 6 tyg., Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg. 200 – 250 zł
Diagnoza kontrolna (co 8 – 10 tyg.) – pełne badanie 320 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona (co 8 – 10 tyg.) – na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicem 280 zł

Trening słuchowy Neuroflow

Pierwsza diagnoza wstępna 300 zł
Koszt badania przed przystąpieniem do kolejnego etapu 250 zł
I etap terapii 370 zł
II etap terapii 350 zł
III etap terapii i każdy kolejny 310 zł

Terapia hiperbaryczna – tlenoterapia

1 sesja (90 min) 75 zł
5 sesji (po 90 min) 350 zł
10 sesji (po 90min) 700 zł
20 sesji (po 90min) 1200 zł
* 1 sesja obejmuje przygotowanie do zabiegu, adaptację dziecka/dorosłego przed wejściem, czas kompresji i dekompresji, wejścia i wyjścia oraz 60 min terapii hiperbarycznej. Cena obejmuje wejście 1 osoby dorosłej lub dziecka do lat 7 razem z rodzicem/opiekunem.
** Sesje umawiane miedzy 7:30-15:30
Voucher prezentowy terapia hiperbaryczna – tlenoterapia ilość sesji ustala indywidualnie / cena zgodnie z obowiązującym cennikiem .

Sala Doświadczania Świata

Pierwsze wejście (rodzic + dziecko + terapeuta) (30 min) 70 zł
Voucher Prezentowy Sala Doświadczania Świata  (4 wejścia) 200 zł

Diagnoza

Umawiając się na diagnozę dokonujesz zadatku na poczet umówionej wizyty w kwocie 200 zł lub 400 zł (tylko pogłębione diagnozy) w zależności od rodzaju diagnozy w ciągu 24h od rejestracji. Pozostała płatności za diagnozę przyjmowana jest na pierwszym spotkaniu z góry kartą/gotówką/blikiem lub przelewem. Zadatek w przypadku odwołania i rezygnacji z diagnozy jest niezwracalny. W przypadku przesunięcia terminów z przyczyn niezależnych nadal liczony jest na poczet diagnozy.
Diagnoza różnicowa (pogłębiona diagnoza) w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, mutyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), upośledzenia i innych zaburzeń rozwojowych.
W ramach diagnozy wykonywana jest ocena z zakresu integracji sensorycznej, badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka, ADOS-2, wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji dziecka, opis pełnej diagnozy z zaleceniami wskazaniem kierunków dalszych działań wspierających rozwój dziecka.Diagnoza różnicowa wykonywana jest dzieciom od 12 miesiąca życia do 12 lat.
Cena nie obejmuje kosztu badania psychiatrycznego . Poradnia współpracuje z psychiatrą dzieci i młodzieży możliwość umówienia terminu konsultacji psychiatrycznej.
1750 zł + koszt badania psychiatrycznego lub innego lekarza specjalisty w zależności od potrzeb dziecka
Diagnoza różnicowa (pogłębiona diagnoza) – skrócona w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, mutyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), upośledzenia i innych zaburzeń rozwojowych.
Wykonywana podopiecznym Poradni Rozwiń Skrzydła uczęszczających na zajęcia w ramach WWRD.
1100 zł
Diagnoza Autyzmu – diagnoza prowadzona w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera

W ramach diagnozy wykonywana jest badanie psychologiczne dziecka, badanie protokołem obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu ADOS-2, wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji dziecka, opis pełnej diagnozy z zaleceniami wskazaniem kierunków dalszych działań wspierających rozwój dziecka.
Ten rodzaj diagnostyki potwierdza lub wyklucza spektrum autyzmu – nie różnicuje innego rodzaju zaburzeń .
Diagnoza wykonywana jest dzieciom od 12 miesiąca życia , młodzieży i dorosłym.

1400 zł
Rozszerzenie diagnozy różnicowej o badanie trudności szkolnych w kierunku dyskleksji, dysgrafii, dyskalkulii 500 zł
Kompleksowa ocena rozwoju dziecka do 1-7 r. ż. obejmująca badanie psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz z zakresu fizjoterapii – wraz z wydaniem opinii. 900 zł
Integracji Sensorycznej – badanie z opinią Ocena procesów integracji sensorycznej obejmująca wywiad z rodzicem, obserwacje kliniczną dziecka, testy południowo kalifornijskie Ayers. 800 zł
Diagnoza przetwarzania wzrokowego (diagnoza funkcjonalna wzroku, Tyflotests) 700 zł
Dysleksji rozwojowej – badanie z opinią Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu 900 zł
Dysleksji rozwojowej – powtórne badanie w kierunku Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu – dotyczy dzieci posiadających opinię o ryzyku wystąpienia trudności szkolnych + opinia/dokumentacja/zaświadczenia z działań terapeutycznych korekcyjno-kompensacyjnych. 750 zł
Dyskalkuli – badanie z opinią Diagnoza dyskalkulii u uczniów na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI SP). W celu diagnozowania gotowości do nauki matematyki u dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia ono także zidentyfikowanie tych uczniów, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje możliwość wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii). 900 zł
Badanie Gotowości szkolnej – badanie z opinią Badanie gotowości szkolnej – wcześniejsze uczestnictwo dziecka w edukacji szkolnej; odroczenie obowiązku szkolnego; informacja o gotowości szkolnej. Diagnoza gotowości szkolnej – badanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji słuchowo-językowych, orientacji w przestrzeni, sprawności motoryki małej, sprawności motoryki dużej, rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. 800 zł
Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) badanie z opinią Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. 300 zł
Diagnoza dojrzałości neuromotorycznej wg Sally Goddard-Blythe – INPP
Diagnoza opiera się na szczegółowym wywiadzie, wypełnieniu kwestionariusza INPP oraz całej baterii testów oceniających szczegółowo rozwój fizyczny dziecka.
Diagnozę wykonujemy u dzieci od 7.roku życia/ lub młodszych dobrze współpracujących. Składa się z 1 spotkań (każde trwające 2h) – po diagnozie przekazywany jest instruktaż dotyczącym rozpoczęcia terapii/ nauką ćwiczenia do wykonywania w domu. Postępy w terapii i modyfikację ćwiczeń przeprowadzane są co ok. 8 tygodni – pod warunkiem regularnego wykonywania ćwiczeń w domu. Wizyta kontrolna trwa około 45 – 60 minut.
600 zł
Wizyta kontrolna INPP 300 zł
Test inteligencji skalą inteligencji Stanforda Bineta – dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 2 r.ż.- 18 r.ż. – badanie z opinią Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest od początku alternatywnie do skal wechslerowskich, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny tak precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Polska wersja testu to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017.

Lub wykonanie innego testu skali inteligencji względem indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z niepełnosprawności.

600 zł
Voucher Prezentowy 500+ Badanie rozwoju psychoruchowego dziecka obejmujące konsultacje z psychologiem , logopedą , fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej (od 0 do 7 r.ż) 500 zł

Opinie

Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania 250 zł
Opinia po konsultacji psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, fizjoterapeutycznej 100 zł
Opinia o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach terapeutycznych w poradni 100 zł
Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w poradni bezpłatnie
Zazwyczaj opinie po konsultacji i badaniach przygotowywane i wydawane są w przeciągu maksylamnie 14 dni roboczych od ostatniej wizyty diagnostycznej , najszybciej jak jest to możliwe. W okresie wakacyjnym, przedświątecznym – urlopowym okres ten może ulec wydłużeniu.
Zgłoszenie chęci otrzymania opinii pisemnej po odbytej konsultacji rodzic zgłasza na konsultacji lub maksymalnie w przeciągu 2 tygodni od wizyt w sekretariacie. Zgłoszenie w późniejszym czasie uniemożliwia przygotowanie i wydanie dokumentu.
Poradnia Rozwiń Skrzydła jest uprawniona do wydawania opinii psychologiczno-pedagogicznych zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym.
Wydawane przez nas opinie/diagnozy omawiamy, w razie potrzeby klienta, na oddzielnym spotkaniu.

Cennik badań słuchu

Nazwa badania Cena Informacje dodatkowe
Tympanometria 50
Audiometria tonalna 60
Audiometria tonalna w wolnym polu 60
Audiometria zabawowa * 80 Dzieci od około 3 do 6 roku życia
Audiometria słowna 70
Audiometria słowna w wolnym polu 70
Audiometria impedancyjna z tympanometrią 60
PAKIET dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: otoskopia, audiometria tonalna/zabawowa/behawioralna audiometria obserwacyjna, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna 200 Kolejność i ilość badań ustala diagnosta. Badanie audiometrii tonalnej/słownej w słuchawkach oraz z wolnego pola.
Badanie korzyści z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych 150 Badanie może być wykonane w trakcie jednej lub dwóch wizyt.

* Terapeuta ustala gotowość dziecka do badania metodą audiometrii zabawowej – przeprowadzenie badania po wcześniejszym przygotowaniu dziecka podczas zajęć z surdologopedą (ilość spotkań zależy od współpracy dziecka). Badanie wykonywane w celu u stalenia progów słuchowych dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 roku.

keyboard_arrow_up