Cennik

Konsultacje

Psycholog – Pierwsza konsultacja / Pierwsze spotkanie (czas 40-50 minut) 150 zł
Psycholog – Obserwacja zachowania dziecka (czas 40-50 minut) 100 zł
Psycholog – Konsultacja po procesie diagnozy (czas 40-50 minut) 100 zł
Logopeda / Neurologopeda / Surdologopeda 100 zł
Pedagog / Olinofrenopedagog / Tyflopedagog / Terapeuta IE (45-60 min) 100 zł
Terapeuta integracji sensorycznej (SI) tylko dla dzieci poniżej 2 r.ż; High Need Babies (60 min) 150 zł
Fizjoterapeuta (45 min) 100 zł
Konsultacja neurologopedyczna Anna German i Justyna Kackieło-Tomulewicz (trudności w karmieniu, sprawdzenie wędzidełka, afazja motoryczna) 150 zł
Konsultacja neurologopedyczna Anna German i Justyna Kackieło-Tomulewicz (trudności w karmieniu, sprawdzenie wędzidełka) wizyta kontrolna 50 zł
Ocena miofunkcjonalna + Dobór Regulatora MFS (+ cena za regulator MFS 150 zł) 70 zł
Pogłębiona diagnoza jąkania 300 zł

Terapia

Integracji sensorycznej (SI) 100 zł zajęcia
Trudności Szkolnych Instrumental Erichment 100 zł zajęcia
Trening centralnego przetwarzania słuchowego Neuroflow (koszt poszczególnych etamów) 250-270 zł
Terapia psychologiczna z dzieckiem (czas 45 minut) 100 zł
Spotkania konsultacyjne z rodzicem /dziecko w trakcie terapii/ (czas 40-50 minut) 100 zł
Logopedyczna / Neurologopedyczna / Terapia Jąkania 100 zł
Pedagogiczna 100 zł
Fizjoterapia 100 zł
Terapia ręki 100 zł
Terapia w Ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju bezpłatnie
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, warg i języka (1 seria = 10 zabiegów) 300 zł
Kinezjotaping logopedyczny 40 zł
Terapia miofunkcjonalna 100 zł
Osteopatia/terapia czaszkowo-krzyżowa 120 zł
Osteopatia/terapia czaszkowo-krzyżowa (podopieczni poradni WWRD) 100 zł
Karnet Terapeutyczny (wszystkie rodzaje terapii) 900zł – 10 spotkań,
90 zł – zajęcia

Zajęcia grupowe

Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 40 zł zajęcia, 160 zł za miesiąc (4 zajęcia)

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe odbywają się 2 x w miesiącu w okresie od września do końca czerwca w grupach cztero – sześcioosobowych, po uzbieraniu grupy
Grupa czas trwania zajęć 60-90 minut (zajęcia co 2 tygodnie (2)) 120 zł za miesiąc
Grupa 4-6 osobowa czas trwania zajęć 60-90 minut (zajęcia co tydzień (4)) 240 zł za miesiąc

Trening słuchowy Johansen – IAS

Diagnoza pełna z badaniem słuchu – dzieci w normie intelektualnej od 6-7 roku życia 280 zł
Diagnoza uproszczona (bez badania słuchu) – małe dzieci na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicem 200 zł
Przygotowanie indywidualnego programu Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD Płyta na okres 4 – 6 tyg Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg 180 – 200 zł
Diagnoza kontrolna (co 8 – 10 tyg.) Pełne badanie audiometryczne 150 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona (co 8 – 10 tyg.) Pełne badanie audiometryczne 110 zł
Stymulacja rozwoju mowy metodą Johansena dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ORM (dodatkowo płatne przygotowanie płyty CD) 150 zł

Trening słuchowy Neuroflow

Pierwsza diagnoza wstępna – dzieci do 6 r.ż. 150 zł
Pierwsza diagnoza wstępna – dzieci powyżej 6 r.ż. 200 zł
Koszt badania przed przystąpieniem do kolejnego etapu 100 zł
I etap terapii 270 zł
II etap terapii 260 zł
III etap terapii i każdy kolejny 250 zł

Sala doświadczania świata

Pierwsze wejście (rodzic + dziecko + terapeuta) (30 min) 50 zł
Voucher Prezentowy (4 wejścia) 100 zł

Diagnoza

Diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, mutyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD) 600 zł + koszt badania psychiatrycznego
Integracji Sensorycznej – badanie z opinią Ocena procesów integracji sensorycznej obejmująca wywiad z rodzicem, obserwacje kliniczną dziecka, testy południowo kalifornijskie Ayers. 400 zł
Dysleksji rozwojowej – badanie z opinią Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu 400 zł
Dyskalkuli – badanie z opinią Diagnoza dyskalkulii u uczniów na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI SP). W celu diagnozowania gotowości do nauki matematyki u dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia ono także zidentyfikowanie tych uczniów, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje możliwość wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii). 400 zł
Badanie Gotowości szkolnej – badanie z opinią Badanie gotowości szkolnej – wcześniejsze uczestnictwo dziecka w edukacji szkolnej ; odroczenie obowiązku szkolnego; informacja o gotowości szkolnej. Diagnoza gotowości szkolnej – badanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji słuchowo-językowych, orientacji w przestrzeni, sprawności motoryki małej, sprawności motoryki dużej, rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. 300 zł
Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) badanie z opinią Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. 250 zł
Test Relacji Rodzinnych – badanie z opinią Test Relacji Rodzinnych służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10-14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki uczuciowe w rodzinie). 250 zł
Test inteligencji skalą inteligencji Stanforda Bineta – dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 2 r.ż.- 18 r.ż. – badanie z opinią Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest od początku alternatywnie do skal wechslerowskich, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny tak precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Polska wersja testu to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017. 300 zł
Voucher Prezentowy Badanie rozwoju psychoruchowego dziecka obejmujące konsultacje z psychologiem , logopedą , fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej 400 zł
Diagnoza neurologopedyczna w kierunku afazji motorycznej z opinią
200 zł

Opinie

Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania 200 zł
Opinia po konsultacji psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, fizjoterapeutycznej 50-100 zł
Opinia o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach terapeutycznych w poradni 50 zł
Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w poradni bezpłatnie

Inne

Kurs masażu Shantala dla rodziców cena ustalana indywidualnie

Cennik badań słuchu – Poradnia Rozwiń Skrzydła

lp. Nazwa badania Cena Informacje dodatkowe
1 Audiometria tonalna 40
2 Audiometria tonalna w wolnym polu 40
3 Audiometria zabawowa * 60 Dzieci od około 3 do 6 roku życia
4 Audiometria słowna 50
5 Audiometria słowna w wolnym polu 50
6 Audiometria impedancyjna z tympanometrią 40
7 PAKIET dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: otoskopia, audiometria tonalna/zabawowa/behawioralna audiometria obserwacyjna, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna 150 Kolejność i ilość badań ustala diagnosta. Badanie audiometrii tonalnej/słownej w słuchawkach oraz z wolnego pola.
8 Badanie korzyści z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych 120 Badanie może być wykonane w trakcie jednej lub dwóch wizyt.

* Terapeuta ustala gotowość dziecka do badania metodą audiometrii zabawowej – przeprowadzenie badania po wcześniejszym przygotowaniu dziecka podczas zajęć z surdologopedą (ilość spotkań zależy od współpracy dziecka). Badanie wykonywane w celu u stalenia progów słuchowych dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.02.2021 roku.

Menu