Konsultacje:

 • Psycholog  – 100 zł
 • Logopeda / Neurologopeda – 80 zł
 • Pedagog / Olinofrenopedagog – 80 zł
 • Terapeuta integracji sensorycznej (SI) – 80 zł
 • Fizjoterapeuta – 80-100 zł
 • Terapeuta Instrumental Enrichment – 80zł
 • Dogoterapeuta – 80 zł

Opinie:

 • Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania – 200 zł
 • Opinia po konsultacji psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej – 50-100 zł

Terapia :

 • Integracji sensorycznej (SI) – 75 zł zajęcia -> miesięcznie 300zł
 • Trudności Szkolnych Instrumental Erichment – 75 zł zajęcia -> miesięcznie 300zł
 • Trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych w terapii dysleksji rozwojowej oraz CAPD – 75 zł
 • Psychologiczna – 80 zł
 • Logopedyczna / Neurologopedyczna – 70 zł
 • Pedagogiczna – 70 zł
 • Fizjoterapia – 80 – 100 zł
 • Terapia ręki – 70 zł
 • Terapia behawioralna – 70 zł
 • Alternatywna Komunikacja (AAC) – 70 zł
 • Dogoterapia indywidualna – 120 zł
 • Dogoterapia (zajęcia grupowe dla przedszkoli) – 130 zł
 • Dogoterapia (grupowe) w poradni – 35 zł
 • Zajęcia ogólnorozwojowe ruchowe – 25 zł
 • Logorytmika (grupowe) – 25 zł
 • Trening umiejętności społecznych (grupowe) – 25 zł
 • Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (grupowe) rodzić + dziecko – 30 zł
 • Terapia w Ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju – bezpłatnie

Kinezjotaping w chorobach głowy i szyi dostępny w zakresie terapii neurologopedycznej.

Karnet Terapia Logopedyczna 10 spotkań 600zł – 60 zł zajęcia

Zajęcia grupowe:

 • Dogoterapia (grupowe) w poradni – 35 zł
 • Zajęcia ogólnorozwojowe ruchowe (grupowe) – 25 zł
 • Logorytmika (grupowe) – 25 zł
 • Trening umiejętności społecznych (grupowe) – 25 zł
 • Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (grupowe) rodzić + dziecko – 30 zł

Diagnoza:

 • Integracji Sensorycznej – badanie z opinią – 350 zł
  Ocena procesów integracji sensorycznej obejmująca wywiad z rodzicem, obserwacje kliniczną dziecka, testy południowo kalifornijskie Ayers.
 • Dysleksji rozwojowej – badanie z opinią – 350 zł
  Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu
 • Dyskalkuli – badanie z opinią – 350 zł
  Diagnoza dyskalkulii u uczniów na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI SP). W celu diagnozowania gotowości do nauki matematyki u dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia ono także zidentyfikowanie tych uczniów, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje możliwość wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii).
 • Badanie Gotowości szkolnej – badanie z opinią – 250 zł
  Badanie gotowości szkolnej – wcześniejsze uczestnictwo dziecka w edukacji szkolnej ; odroczenie obowiązku szkolnego; informacja o gotowości szkolnej.
  Diagnoza gotowości szkolnej – badanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji słuchowo-językowych, orientacji w przestrzeni, sprawności motoryki małej, sprawności motoryki dużej, rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego.
 • Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) z informacją zwrotną ustną po badaniu – 100 zł
 • Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) badanie z opinią – 150 zł
  Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
 • Test Relacji Rodzinnych – badanie z opinią – 250 zł
  Test Relacji Rodzinnych służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10-14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki uczuciowe w rodzinie).
 • Test inteligencji skalą inteligencji Stanforda Bineta –dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 2 r.ż.- 18 r.ż. – badanie z opinią – 250 zł
  Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest od początku alternatywnie do skal wechslerowskich, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny tak precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Polska wersja testu to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017.
 • Test centralnego przetwarzania słuchowego – 100 zł
  Umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
 • Diagnoza funkcji poznawczych – badanie z opinią – 200 zł
  Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych istotnie zaangażowanych w naukę szkolną. Bada trzy główne obszary diagnostyczne: uwagę, – pamięć operacyjna, – funkcje wykonawcze. Badanie przeznaczone dla uczniów w wieku 10 r.ż-12 r.ż dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Umożliwia określenie silnych i słabych stron w rozwoju poznawczym dziecka i dopasowanie odpowiedniej formy wspierania dziecka w nauce szkolnej.