Cennik

Konsultacje

Psycholog – Pierwsza konsultacja / Pierwsze spotkanie 170 zł
Psycholog – Obserwacja zachowania dziecka 120 zł
Psycholog – Konsultacja po procesie diagnozy 120 zł
Logopeda / Neurologopeda / Surdologopeda 120 zł
Pedagog / Olinofrenopedagog / Tyflopedagog / Terapeuta IE 120 zł
Terapeuta integracji sensorycznej (SI) tylko dla dzieci poniżej 2 r.ż; High Need Babies 170 zł
Fizjoterapeuta (45 min) 120 zł
Konsultacja neurologopedyczna Anna German i Justyna Kackieło-Tomulewicz (trudności w karmieniu, sprawdzenie wędzidełka, afazja motoryczna) 200 zł
Konsultacja neurologopedyczna Anna German i Justyna Kackieło-Tomulewicz (trudności w karmieniu, sprawdzenie wędzidełka) wizyta kontrolna 70 zł
Ocena miofunkcjonalna + Dobór Regulatora MFS (+ cena za regulator MFS 150-170 zł) 100 zł
Pogłębiona diagnoza jąkania 350 zł

Terapia

Integracji sensorycznej (SI) 120 zł zajęcia
Trening centralnego przetwarzania słuchowego Neuroflow (koszt poszczególnych etamów) 250-300 zł
Terapia psychologiczna z dzieckiem 120 zł
Spotkania konsultacyjne z rodzicem /dziecko w trakcie terapii/ 120 zł
Logopedyczna / Neurologopedyczna / Terapia Jąkania 120 zł
Pedagogiczna 120 zł
Fizjoterapia 120 zł
Terapia ręki 120 zł
Terapia w Ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju bezpłatnie
Elektrostymulacja podniebienia miękkiego, warg i języka (1 seria = 10 zabiegów) 350 zł
Kinezjotaping logopedyczny 50 zł
Terapia miofunkcjonalna 120 zł
Osteopatia/terapia czaszkowo-krzyżowa 120 zł
Osteopatia/terapia czaszkowo-krzyżowa (podopieczni poradni WWRD) 100 zł
Karnet Terapeutyczny (wszystkie rodzaje terapii) 1000zł – 10 spotkań
Wszelkie stałe terapie opłacane są zgodnie z ilością zaplanowanych zajęć przed ich rozpoczęciem max do 10 każdego miesiąca 120 zł – zajęcia
480 zł – 4 spotkania
Ewentualne odwołania terapii są korygowane przez księgowość w kolejnym miesiącu/ lub cyklu rozliczeniowym 120 zł – zajęcia

Zajęcia grupowe

Joga dla dziewczynek w wieku 11-14 lat (zajęcia w środy 18:30-19:30) 25 zł – zajęcia
100 zł – miesięcznie
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania 45 zł zajęcia, 180 zł za miesiąc (4 zajęcia)
Zajęcia w środy o godzinie 17:00 /4-5 latki/ lub 18:00 /6 latki/ – /grupy 4-5 osobowe/

Rekrutacja trwa do początków września prosimy o kontakt e mail poradniarozwinskrzydla@gmail.com tytułem zgłoszenie na zajęcia NAUKI CZYTANIA z podaniem wieku dziecka, numeru kontaktowego do rodzica tak aby prowadzący mógł się z państwem skontaktować – grupy są dobierane wiekiem i indywidualnymi potrzebami dziecka

Zajęcia ruszają od początku września 2021 i trwają do połowy czerwca 2022

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia grupowe odbywają się 2 x w miesiącu (grupy w soboty) lub 4 x w miesiącu (grupy w czwartki) w okresie od września do połowy czerwca w grupach cztero- sześcioosobowych, po uzbieraniu grupy.
Grupy TUS (czwartkowe 17:00 (nabór uczestników 5-6 latki) i 18:00 (nabór uczestników 7-9 latki) co tydzień) czas trwania zajęć 50 minut / 2 terapeutów prowadzących zajęcia / p. Paulina i p. Asia 280 zł za miesiąc (4 spotkania)
Grupa TUS (sobotnie 9:00, 10:30, 12:00 co 2 tygodnie (nabór uczestników 7-12 lat)) czas trwania zajęć 60 minut / 2 terapeutów prowadzących zajęcia / p. Ania i p. Kinga 150 zł za miesiąc (2 spotkania)
Rekrutacja trwa do początków września prosimy o kontakt e-mail poradniarozwinskrzydla@gmail.com tytułem zgłoszenie na ZAJĘCIA TUS z podaniem wieku dziecka , głównych trudności i numeru kontaktowego do rodzica tak aby prowadzący mógł się z państwem skontaktować – grupy są dobierane wiekiem i indywidualnymi potrzebami dziecka.

Zajęcia ruszają od początku września 2021 i trwają do połowy czerwca 2022

Trening Umiejętności Wychowawczych

Zajęcia dla rodziców dzieci w wieku 0-10 lat , zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu we wtorki o godzi 18:30 czas trwania zajęć to 1,5 h grupa zamknięta zajęcia warsztatowe przez okres 3 miesięcy. Zajęcia ruszają w połowie września 2021 i trwają do połowy grudnia 2021.

Grupa min 6 max 10 uczestników; zachęcamy oboje rodziców do uczestnictwa usystematyzowania komunikacji między rodzicami i dzieckiem.

1200 zł (za 12 spotkań)
400 zł (miesięcznie)Zniżka dla drugiego rodzica/partnera
750 zł (za 12 spotkań)
250 zł (miesięcznie)Wejście dla drugiego rodzica/partnera dziecka uczęszczającego na WWRD w poradni Rozwiń Skrzydła
450 zł (za 12 spotkań)
150 zł (miesięcznie)

Trening słuchowy Johansen – IAS

Diagnoza pełna z badaniem słuchu – dzieci w normie intelektualnej od 6-7 roku życia 300 zł
Diagnoza uproszczona (bez badania słuchu) – małe dzieci na podstawie obserwacji i wywiadu z rodzicem 200 zł
Przygotowanie indywidualnego programu Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD Płyta na okres 4 – 6 tyg Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg 180 – 220 zł
Diagnoza kontrolna (co 8 – 10 tyg.) Pełne badanie audiometryczne 150 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona (co 8 – 10 tyg.) Pełne badanie audiometryczne 120 zł
Stymulacja rozwoju mowy metodą Johansena dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy ORM (dodatkowo płatne przygotowanie płyty CD) 150 zł

Trening słuchowy Neuroflow

Pierwsza diagnoza wstępna – dzieci do 6 r.ż. 170 zł
Pierwsza diagnoza wstępna – dzieci powyżej 6 r.ż. 220 zł
Koszt badania przed przystąpieniem do kolejnego etapu 120 zł
I etap terapii 300 zł
II etap terapii 280 zł
III etap terapii i każdy kolejny 260 zł

Terapia hiperbaryczna – tlenoterapia

1 sesja (90 min) 120 zł
5 sesji (po 90 min) 550 zł
10 sesji (po 90min) 1000 zł
* 1 sesja obejmuje przygotowanie do zabiegu, adaptację dziecka/dorosłego przed wejściem, czas kompresji i dekompresji, wejścia i wyjścia oraz 60 min terapii hiperbarycznej.

Sala doświadczania świata

Pierwsze wejście (rodzic + dziecko + terapeuta) (30 min) 50 zł
Voucher Prezentowy (4 wejścia) 100 zł

Diagnoza

Diagnoza różnicowa (pogłębiona diagnoza) w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera, mutyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD), upośledzenia i innych zaburzeń rozwojowych.

W ramach diagnozy wykonywana jest ocena z zakresu integracji sensorycznej, badanie psychologiczno-pedagogiczne dziecka, wywiad z rodzicami, analiza dokumentacji dziecka, opis pełnej diagnozy z zaleceniami wskazaniem kierunków dalszych działań wspierających rozwój dziecka.

1000 zł + koszt badania psychiatrycznego lub innego lekarza specjalisty w zależności od potrzeb dziecka
Integracji Sensorycznej – badanie z opinią Ocena procesów integracji sensorycznej obejmująca wywiad z rodzicem, obserwacje kliniczną dziecka, testy południowo kalifornijskie Ayers. 500 zł
Dysleksji rozwojowej – badanie z opinią Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu 500 zł
Dyskalkuli – badanie z opinią Diagnoza dyskalkulii u uczniów na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI SP). W celu diagnozowania gotowości do nauki matematyki u dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia ono także zidentyfikowanie tych uczniów, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje możliwość wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii). 500 zł
Badanie Gotowości szkolnej – badanie z opinią Badanie gotowości szkolnej – wcześniejsze uczestnictwo dziecka w edukacji szkolnej ; odroczenie obowiązku szkolnego; informacja o gotowości szkolnej. Diagnoza gotowości szkolnej – badanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji słuchowo-językowych, orientacji w przestrzeni, sprawności motoryki małej, sprawności motoryki dużej, rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego. 400 zł
Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) badanie z opinią Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. 250 zł
Diagnoza dojrzałości neuromotorycznej wg Sally Goddard-Blythe – INPP
Diagnoza opiera się na szczegółowym wywiadzie, wypełnieniu kwestionariusza INPP oraz całej baterii testów oceniających szczegółowo rozwój fizyczny dziecka.
Diagnozę wykonujemy u dzieci od 7.roku życia/ lub młodszych dobrze współpracujących. Składa się z 1 spotkań (każde trwające 2,5-3h) – po diagnozie przekazywany jest instruktaż dotyczącym rozpoczęcia terapii/ nauką ćwiczenia do wykonywania w domu. Postępy w terapii i modyfikację ćwiczeń przeprowadzane są co ok. 8 tygodni – pod warunkiem regularnego wykonywania ćwiczeń w domu. Wizyta kontrolna trwa około 45 – 60 minut.
400 zł
Wizyta kontrolna INPP
150 zł
Test Relacji Rodzinnych – badanie z opinią Test Relacji Rodzinnych służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10-14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki uczuciowe w rodzinie). 350 zł
Test inteligencji skalą inteligencji Stanforda Bineta – dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 2 r.ż.- 18 r.ż. – badanie z opinią Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest od początku alternatywnie do skal wechslerowskich, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny tak precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Polska wersja testu to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017.

Lub wykonanie innego testu skali inteligencji względem indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z niepełnosprawności.

350 zł
Voucher Prezentowy 500+ Badanie rozwoju psychoruchowego dziecka obejmujące konsultacje z psychologiem , logopedą , fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej 500 zł
Diagnoza neurologopedyczna w kierunku afazji motorycznej z opinią
250 zł

Opinie

Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania 200 zł
Opinia po konsultacji psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej, fizjoterapeutycznej 100 zł
Opinia o funkcjonowaniu dziecka na zajęciach terapeutycznych w poradni 50 zł
Zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach w poradni bezpłatnie

Inne

Kurs masażu Shantala dla rodziców cena ustalana indywidualnie po 1 konsultacji z instruktarzem 100 zł

Cennik badań słuchu – Poradnia Rozwiń Skrzydła

lp. Nazwa badania Cena Informacje dodatkowe
1 Audiometria tonalna 40
2 Audiometria tonalna w wolnym polu 40
3 Audiometria zabawowa * 60 Dzieci od około 3 do 6 roku życia
4 Audiometria słowna 50
5 Audiometria słowna w wolnym polu 50
6 Audiometria impedancyjna z tympanometrią 40
7 PAKIET dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym: otoskopia, audiometria tonalna/zabawowa/behawioralna audiometria obserwacyjna, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna 150 Kolejność i ilość badań ustala diagnosta. Badanie audiometrii tonalnej/słownej w słuchawkach oraz z wolnego pola.
8 Badanie korzyści z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych 120 Badanie może być wykonane w trakcie jednej lub dwóch wizyt.

* Terapeuta ustala gotowość dziecka do badania metodą audiometrii zabawowej – przeprowadzenie badania po wcześniejszym przygotowaniu dziecka podczas zajęć z surdologopedą (ilość spotkań zależy od współpracy dziecka). Badanie wykonywane w celu u stalenia progów słuchowych dla przewodnictwa powietrznego i kostnego.

Cennik wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 roku.

Menu