Cennik

Strona główna » Cennik
Cennik2019-01-11T23:13:28+00:00

Konsultacje

Psycholog / Psychoterapeuta 100 zł
Logopeda / Neurologopeda / Surdologopeda / Protetyk Słuchu 100 zł
Pedagog / Olinofrenopedagog / Tyflopedagog 100 zł
Terapeuta integracji sensorycznej (SI) 100 zł
Fizjoterapeuta 100 zł
Terapeuta Instrumental Enrichment 100 zł
Dogoterapeuta 100 zł

Opinie

Opinia psychologiczna o możliwości podjęcia przez dziecko zarobkowania 200 zł
Opinia po konsultacji psychologicznej, logopedycznej, pedagogicznej 50-100 zł

Terapia

Integracji sensorycznej (SI) 80 zł zajęcia, 300zł miesięcznie
Trudności Szkolnych Instrumental Erichment 80 zł zajęcia, 300zł miesięcznie
Trening centralnego przetwarzania słuchowego oraz funkcji słuchowo-językowych w terapii dysleksji rozwojowej oraz CAPD 80 zł
Psychologiczna 80 zł
Logopedyczna / Neurologopedyczna 80 zł
Pedagogiczna 80 zł
Fizjoterapia 80 – 100 zł
Terapia ręki 80 zł
Terapia behawioralna 80 zł
Terapia taktykalna 80 zł
Alternatywna Komunikacja (AAC) 80 zł
Dogoterapia indywidualna 120 zł
Dogoterapia (zajęcia grupowe dla przedszkoli) 130 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe ruchowe 25 zł
Terapia w Ramach Programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju bezpłatnie
Kinezjotaping w chorobach głowy i szyi dostępny w zakresie terapii neurologopedycznej.
Karnet Terapia Logopedyczna 700zł – 10 spotkań, 70 zł – zajęcia

Zajęcia grupowe

Dogoterapia (grupowe) w poradni 35 zł
Zajęcia ogólnorozwojowe ruchowe (grupowe) 25 zł
Logorytmika (grupowe) 25 zł
Zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne (grupowe) rodzić + dziecko 30 zł
Zajęcia umuzykalniające wg. teorii Gordona tzw”Gordonki”
25 zł / 30 min

Trening słuchowy Johansen – IAS

Pierwsza pełna diagnoza /z audiometrem/ 280 zł
Diagnoza uproszczona 200 zł
Przygotowanie indywidualnego programu
Na podstawie diagnozy w Instytucie Johansena przygotowana jest indywidualna płyta CD
Płyta na okres 4 – 6 tyg
Płyta na okres 8 – 10 – 12 tyg
160 – 180 zł
Diagnoza kontrolna (co 5 – 7 tyg.)
Pełne badanie audiometryczne
150 zł
Diagnoza kontrolna uproszczona 110 zł
Warsztaty dla rodziców
cena zależna od rodzaju warsztatu
25 – 50 zł

Sala doświadczania świata

Pierwsze wejście (rodzic+ dziecko+terapeuta) 50 zł
Kolejne wejście (rodzic+dziecko+terapeuta) 50 zł
Kolejne wejścia (rodzic + dziecko) 30 zł
Voucher Prezentowy (4 wejścia) 100 zł
Voucher Prezentowy (8 wejść) 220 zł
Voucher Prezentowy
Badanie rozwoju psychoruchowego dziecka obejmujące konsultacje z psychologiem , logopedą , fizjoterapeutą, terapeutą integracji sensorycznej
300 zł

Diagnoza

Integracji Sensorycznej – badanie z opinią
Ocena procesów integracji sensorycznej obejmująca wywiad z rodzicem, obserwacje kliniczną dziecka, testy południowo kalifornijskie Ayers.
350 zł
Dysleksji rozwojowej – badanie z opinią
Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia – diagnozy przyczyn trudności w czytaniu i pisaniu
350 zł
Dyskalkuli – badanie z opinią
Diagnoza dyskalkulii u uczniów na drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI SP). W celu diagnozowania gotowości do nauki matematyki u dzieci wstępujących do szkoły. Umożliwia ono także zidentyfikowanie tych uczniów, których rozwój funkcji poznawczych oraz kompetencji matematycznych sugeruje możliwość wystąpienia w przyszłości trudności w uczeniu się matematyki (w tym dyskalkulii).
350 zł
Badanie Gotowości szkolnej – badanie z opinią
Badanie gotowości szkolnej – wcześniejsze uczestnictwo dziecka w edukacji szkolnej ; odroczenie obowiązku szkolnego; informacja o gotowości szkolnej.
Diagnoza gotowości szkolnej – badanie funkcji wzrokowo-przestrzennych, funkcji słuchowo-językowych, orientacji w przestrzeni, sprawności motoryki małej, sprawności motoryki dużej, rozwoju poznawczego i społeczno-emocjonalnego.
250 zł
Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) z informacją zwrotną ustną po badaniu 100 zł
Ocena Rozwoju Psychoruchowego od 1 miesiąca życia do 9 roku życia (KORP) badanie z opinią
Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego (KORP) są narzędziem wystandaryzowanym, przeznaczonym do wstępnej oceny rozwoju dziecka. Pozwalają na ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
150 zł
Test Relacji Rodzinnych – badanie z opinią
Test Relacji Rodzinnych służy do badania dzieci w wieku 6–14 lat, przy czym uwzględniono w nim wersję dla dzieci młodszych (6–9 lat) i wersję dla dzieci starszych (10-14 lat). Narzędzie pozwala uzyskać informacje o formie relacji w rodzinie (struktura rodziny) oraz jakości relacji pomiędzy jej członkami (stosunki uczuciowe w rodzinie).
250 zł
Test inteligencji skalą inteligencji Stanforda Bineta –dla dzieci, młodzieży i dorosłych od 2 r.ż.- 18 r.ż. – badanie z opinią
Wyniki pełnego badania testem obejmują iloraz ogólny, iloraz werbalny, iloraz niewerbalny oraz wyniki poszczególnych czynników oraz wiek umysłowy. Na świecie test stosowany jest od początku alternatywnie do skal wechslerowskich, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni typowy (grupy specjalne, zaburzenia neurorozwojowe, wybitne uzdolnienia) oraz jako jedyny tak precyzyjnie różnicujący stopnie niepełnosprawności intelektualnej. Polska wersja testu to pełna adaptacja najnowszej wersji oryginalnej, normy opracowano na podstawie badań ogólnopolskich przeprowadzonych w latach 2016-2017.
250 zł
Test centralnego przetwarzania słuchowego
Umożliwia precyzyjną ocenę sprawności narządu słuchu u dzieci (od 4 r.ż.), młodzieży i osób dorosłych. Diagnoza słuchu obwodowego oraz diagnoza centralnego przetwarzania słuchowego.
100 zł
Diagnoza funkcji poznawczych – badanie z opinią
Psychologiczna diagnoza funkcji poznawczych istotnie zaangażowanych w naukę szkolną. Bada trzy główne obszary diagnostyczne: uwagę, – pamięć operacyjna, – funkcje wykonawcze. Badanie przeznaczone dla uczniów w wieku 10 r.ż-12 r.ż dla dzieci z trudnościami szkolnymi. Umożliwia określenie silnych i słabych stron w rozwoju poznawczym dziecka i dopasowanie odpowiedniej formy wspierania dziecka w nauce szkolnej.
200 zł

Trening Umiejętności Społecznych

Zajęcia 1 x w tygodniu (SOBOTY) w okresie od września do lipca w grupach cztero – sześcioosobowych
Grupa przedszkolna (4-6 lat) czas trwania zajęć 60 minut
Grupa szkolna (7-9 lat) czas trwania zajęć 90 minut
Grupa szkolna (9 -12 lat) czas trwania zajęć 90 minut
50 zł – 1 zajęcia
500zł – 10 zajęć