Diagnoza

Poradnia prowadzi badania diagnostyczne:

 • diagnoza rozwoju psychoruchowego dziecka,
 • diagnoza w ramach wczesnego wspomagania rozwoju ; psychologiczna, logopedyczna, pedagogiczna, fizjoterapeutyczna,
 • diagnoza w kierunku całościowych zaburzeń rozwojowych – autyzmu, zespołu Aspergera oraz mutyzmu, zespołu hiperkinetycznego (ADHD),
 • diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej (SI),
 • diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego,
 • diagnoza zaburzeń żywienia niemowląt i dzieci,
 • diagnoza fizjoterapeutyczna,
 • diagnoza ortoptyczna,
 • diagnoza dysleksji rozwojowej (dysgrafii, dysortografii),
 • diagnoza specyficznych trudności matematycznych (dyskalkulia),
 • diagnoza gotowości i dojrzałości szkolnej,
 • diagnoza przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych,
 • badania psychologiczne w związku z nadpobudliwością i zaburzeniami zachowania,
 • diagnoza inteligencji,
 • wystawiamy opinie na prawach poradni publicznej,
 • badamy niemowlęta już w pierwszym roku życia,dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
 • badania słuchu niemowląt, dzieci oraz dorosłych.
Menu