Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna Sklep Poradnia Rozwiń Skrzydła
Informujemy Państwa, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organ prowadzący Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIŃ SKRZYDŁA z siedzibą w Białymstoku, ul. Mazowiecka 33, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Białystok,
  ul. Mazowiecka 33 lub drogą e-mailową pod adresem: poradniarozwinskrzydla@gmail.com
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Panią Grażyna Krysa, e-mail: iodrozwinskrzydla@gmail.com lub pisemnie na adres poczty tradycyjnej jw.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  o ochronie danych osobowych oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 5. Administrator danych przetwarza dane w związku z prowadzeniem sklepu internetowego www.poradniarozwinskrzydla.pl/sklep w celu sprzedaży wyrobów i zabawek o charakterze dydaktyczno-terapeutycznym, wspierajacych rozwój dzieci.
 6. Administrator przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Użytkowników w następujących celach:
  • umożliwienia pełnego korzystania ze strony sklepu, zakładanie i zarządzanie Kontem; zapewnianie obsługi Konta i Transakcji Użytkownika w tym rozwiązywanie problemów technicznych;
  • kontaktowanie się z Użytkownikami, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług, obsługą Użytkownika, dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności e-mail oraz telefon;
  • realizacja umów zawartych w ramach umowy sprzedaży własnej prowadzonej przez Pegaz Marzena Rusiłowicz wyłącznie w zakresie danych uzyskanych w związku z zawarciem przedmiotowych umów
   w tym obsługa reklamacji;
  • prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług; organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Użytkownicy mogą wziąć udział;
  • zapewnienie obsługi usług płatniczych, windykacja należności;
  • statystycznych;
  • archiwizacyjnych;
  • zapewnienie rozliczalności tzn. możliwości wykazania, iż: dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą, cel przetwarzania danych jest wyraźnie określony, przetwarzane dane są adekwatne, stosowne i ograniczone tylko co do celów ich przetwarzania, dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane, dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo oraz, że przechowywanie danych jest ograniczone do ścisłego minimum niezbędnego do realizacji celów, w których są przetwarzane.
 7. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu przetwarzania tj: możliwości dokonania zakupu przedmiorów znajdujących się w ofercie sklepu. W przypadku niepodania danych lub zażądania zaprzestania przetwarzania danych, realizacja celu tj. zakup pomocy dydaktycznych nie będzie możliwy. ch.
 8. Dane mogą być również przekazywane do instytucji i organów publicznych upoważnionych do pozyskania tych danych z mocy obowiązujących przepisów prawa.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych,wniesienia skargi do organu nadzorczego,cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług związanych z celami przetwarzania oraz po zaprzestaniu świadczenia w/w usług przez okres wymagany stosownymi przepisami w celu zabezpieczenia zarówno roszczeń Administratora danych, jak i roszczeń wobec Administratora danych, m.in. w związku
  z przeprowadzaniem działań kontrolnych przez uprawnione prawem organy publiczne

*Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art. 81 i 83.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz.U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych; Kodeks Cywilny – Art. 23 i 24; Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463); Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.).

Menu