Marzena Rusiłowicz

Marzena Rusiłowicz

Dyrektor poradni, psycholog, terapeuta integracji sensorycznej (SI), terapeuta Instrumental Enrichment (IE)

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej wydział zamiejscowy w Sopocie na kierunku psychologia z realizacją bloków specjalistycznych z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz interwencji kryzysowej; Ukończyła Studium dla psychologów z zakresu opiniowania sądowo-psychologicznego w sprawach z udziałem dzieci w Fundacji Dzieci Niczyje, a także Przygotowanie Pedagogiczne dla psychologów; Jest Terapeutą Integracji Sensorycznej(II stopnia w Polskim Stowarzyszeniu Terapeutów Integracji Sensorycznej); Ukończyła kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem Terapia Funkcji poznawczych metodą Feuresteina Instrumental Enrichment – Poziom I, Doskonali swoje umiejętności zawodowe uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

Justyna Kackieło

Justyna Kackieło

Neurologopeda

Jest absolwentką studiów logopedycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz neurologopedycznych na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Pracę jako logopeda rozpoczęła już na studiach w Państwowym Przedszkolu w Warszawie, gdzie uzyskała awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Doświadczenie zdobyła pracując w licznych placówkach – zarówno oświatowych, jak i prywatnych. Podczas zajęć w Gimnazjum Integracyjnym i Poradni Rehabilitacji Neurologicznej odkryła swoją pasję, jaką jest praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Ilona Wasilewska

Ilona Wasilewska

Logopeda, Pedagog

Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej, dyplomowany Logopeda,  Terapeuta Integracji Sensorycznej I stopnia (szkolenie ukończone w PSTiS); Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przedszkolu, Szkole jako pedagog i logopeda. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczęszczając na  szkolenia: Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień I (dr n. hum. Mieczysław Chęciek); Diagnoza i terapia jąkania i innych zaburzeń płynności mówienia z uwzględnieniem konsekwentnej współpracy z rodziną – stopień II – praktyczy; Istota i terapia jąkania według dr Krzysztofa Szamburskiego; Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy; Rozwój mowy dziecka poprzez literaturę;

Monika BogalskaMonika Katarzyna Brzozowska

Oligofrenopedagog, terapeuta AAC

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej, lic. z zakresu edukacji wczesnoszkolnej z wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki oraz Porozumiewania się osób niemówiących w praktyce terapeutycznej – alternatywne metody komunikacji.  Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego w tym szkolenia MAKATON I i II stopień , Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej; Terapia behawioralna w teorii i praktyce; Seksualność dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną i autystycznym spektrum zaburzeń i wiele innych. Nauczyciel kontraktowy, pracuje w Zespole Szkół nr.11 w Białymstoku. Od 2006r. współpracuje ze Stowarzyszeniem AKTYWNI, co roku wyjeżdża na integracyjno-artystyczne obozy, w stowarzyszeniu od 2 lat prowadzi zajęcia metodą AAC oraz warsztaty fotograficzne.

Agnieszka Korolewska-Adamska

Pedagog specjalny, Oligofrenopedagog, Terapeuta SI i IE

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na kierunku pedagog specjalny i resocjalizacji. Stale podnosi swoje kwalifikacje realizując studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne między innymi : Studia Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika ; Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej;  Kursy kwalifikacyjne: z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych; diagnozy i terapii metodą Integracji Sensorycznej (PSTIS); kurs terapeutyczny Instrumental Enrichment – Poziom I ; Kurs III stopniowy Wykorzystanie Zasad Stosowanej Analizy Zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju;  Ukończone szkolenia : Techniki SAZ w rozwijaniu mowy i komunikacji; Techniki SAZ w pracy z grupą ; Techniki SAZ w przygotowaniu dziecka do integracji; Dokumentowanie i programowanie w SAZ ; Techniki SAZ w rozwijaniu samodzielności osób z zaburzeniami rozwojowymi; Techniki SAZ w pracy z osobą przejawiającą trudne zachowania; Tworzenie środowiska terapeutycznego. Uczestniczyła w  Konferencji ,, Dobre pomysły na trudne zachowania’’-Dr. Gary W. La Vinga- KTA Oddział w Białymstoku. Brała udział w Superwizji Bilateralna Integracja.

Monika Szuszkiewicz

Monika Szuszkiewicz

Fizjoterapeuta, Dogoterapeuta

Absolwentka wyższych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia; technik masażysta. Ukończyła certyfikacyjny kursu Dogoterapii podstawowy i zaawansowany w Fundacji Psi Uśmiech; Doświadczenie fizjoterapeutyczne jak i w dogoterapii zdobywała pracując w Stowarzyszeniu pomocy dzieciom z porażeniem mózgowym Jasny Cel w Białymstoku i innych placówkach oświatowych. Systematycznie podnosi kwalifikacje biorąc udział w różnych szkoleniach i konferencjach między innymi: Kurs języka migowego; Terapia ręki i zaburzenia motoryki małej; Profesjonalny Dogoterapeuta; Jak edukować w dobrostanie zwierząt; „Wczesna interwencja szansą na optymalny rozwój”; MAKATON program rozwoju komunikacji poziom podstawowy; Agresja i Autoagresja u dzieci i młodzieży – skuteczne formy oddziaływań;

Marzena Beata Kukiełka

Marzena Beata Kukiełka

Fizjoterapeuta, terapeuta metody NDT Bobath i metody Vojty, Gabinet Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach na kierunku magister fizjoterapii. Ukończyła kursy certyfikacyjne metody NDT-Bobath oraz metody Vojty. Stale szkoli siebie i współpracowników. Doświadczenie zdobyła pracując w licznych ośrodkach rehabilitacji między innymi Uniwersyteckim Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka; Uniwersyteckim Publicznym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku, Klinika Rehabilitacji; Centrum Medycznym Hansa, Ośrodku dziennej rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego. Poradnia Rozwiń Skrzydła współpracuje z gabinetem Rehabilitacji Dzieci i Niemowląt mgr Marzeny Beaty Kukiełki (http://rehabilitacjaniemowlat.com). Pani Marzena Kukiełka jest członkiem zespołu wczesnego wspomagania rozwoju specjalizującego się w pracy z niemowlętami.

Anna German

Anna German

Neurologopeda, Pedagog, Arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, Terapeuta treningu słuchowego Johansena

Ukończyła podyplomowe studium neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, a wcześniej również Podyplomowe Studium z Terapii pedagogicznej na Uniwersytecie w Białymstoku; kurs Arteterapii i Terapii Zajęciowej był początkiem mojej drogi samorozwoju. Logopedia jest jej pasją, i w tym kierunku rozwija się i realizuję. Od 10 lat pracuje jako logopeda w szkole, przedszkolu, a obecnie także w Ośrodku Rehabilitacji w Białymstoku. Lubi wyzwania, chętnie zdobywa nowe doświadczenia poprzez udział w kursach i szkoleniach.

Anna Stachura

Pedagog specjalny, Terapeuta SI

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogiki specjalnej ze specjalizacją edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Doświadczenie zdobywała poprzez pracę w licznych placówkach między innymi w szkole specjalnej, przedszkolu dla dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością. Stale podnosi swoje kwalifikacje i umiejętności uczęszczając na szkolenia i kursy: Diagnoza i terapia integracji sensorycznej (I i II stopień), wykorzystanie narzędzi KOZE I KORP, masaż Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci, masaż Shantal Body Touch dla dorosłych, trening umiejętności społecznych, narzędzie M-CHAT-R/F, terapia ręki I i II stopień, dziecko w równowadze, neurokinezjologiczna terapia taktylna, trening skutecznej komunikacji według Gordona, ruch rozwijający W. Sherborne, neurodydaktyka. W poradni zajmuję się diagnostyką i terapią dzieci.

Kinga Włodkowska

Kinga Włodkowska

Psycholog, oligofrenopedagog, psychodietetyk

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna. Studia podyplomowe o kierunkach Stosowana Analiza Zachowania i Psychodietetyka, również skończyła na SWPS w Warszawie. Kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki zdobyła w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Pracuje z dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi od dziewięciu lat. Swoje doświadczenie zdobywała pracując z dziećmi ze spektrum autyzmu w Centrum Wczesnej Interwencji w Warszawie. Zajmowała się prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych, treningów umiejętności społecznych oraz pracą jako terapeuta cień. Pracowała jako nauczyciel wspomagający w przedszkolu. Pomagała uczyć się i zdobywać umiejętności społeczne dzieciom z różnymi trudnościami rozwojowymi, np. niepełnosprawność ruchowa, porażenie mózgowe, zespół Downa, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe.

Marta Molenda

Marta Molenda-Miernik

Oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta IE

Absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, studiów podyplowmych z logopedii oraz edukacji i rewalidacji osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat pracuje na stanowisku pedagoga, prowadząc zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci, konsultacje dla rodziców. Ponadto zajmuje się diagnozą niepowodzeń szkolnych dla dzieci i młodzieży. Ukończyła różnorodne szkolenia, warsztaty oraz specjalistyczne kursy m.in. (kurs terapeutyczny z międzynarodowym certyfikatem Terapia Funkcji poznawczych metodą Feuresteina Instrumental Enrichment – Poziom I; Diagnoza słuchu obwodowego i centralnego przetwarzania słuchowego z wykorzystaniem systemu SAT; Diagnosta w poradnictwie psychologiczno- pedagogicznym; Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna; Trening Umiejętności Społecznych jako forma terapii grupowej dla dzieci i młodzieży z trudnościami społecznymi, Terapia ręki – funkcjonalne ćwiczenia ruchów globalnych i precyzyjnych kończyny górnej i ręki, funkcji dnia codziennego i funkcji grafomotorycznych oraz inne formy stymulacji itp.). Wyspecjalizowała się w pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Ilona Fiłończuk

Ilona Fiłończuk

Terapeuta SI, logopeda, pedagog

Absolwentka Integracji Edukacji Elementarnej na Uniwersytecie w Białymstoku. Dyplomowany Logopeda. Terapeuta Integracji Sensorycznej I i II stopnia (szkolenia ukończone w PSTiS). Doświadczenie zdobywała jako pedagog i logopeda pracując w przedszkolach oraz w Poradniach Psychologiczno – Pedagogicznych. Ukończyła liczne formy doskonalenia zawodowego m.in.: Terapia Ręki i zaburzeń motoryki małej, Logorytmika –metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka, Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, Dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej w szkole i w przedszkolu. W poradni zajmuje się diagnozą oraz terapią dzieci w zakresie integracji sensorycznej oraz logopedycznej.

 

Anna Podjacka

Anna Podjacka

Fizjoterapeuta

Jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku na kierunku magister fizjoterapii i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku magister zdrowia publicznego. Ukończyła liczne kursy między innymi Koncepcja Terapii Manualnej wg Plaatsmana, Fizjoterapia Zaburzeń Dna Miednicy, Fascial Distortion Model, kurs terapii leczenia skolioz, taping rehabilitacyjny. Zdobywała doświadczenie na turnusach rehabilitacyjnych dla dorosłych jak i dzieci w różnych ośrodkach w Polsce (Sopot , Gdynia, Łazy, Krynica Górska).

Swoją przygodę z fizjoterapią zaczęła od prowadzenia zajęć z jogi po ukończeniu kursów w szkole fitnessu Open Mind. W tej dziedzinie zajęć stale rozwija się biorąc udział w warsztatach i szkoleniach.

Monika Lejtkowska

Monika Lejtkowska

Logopeda, surdopedagog

Absolwentka wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na kierunkach pedagogika rewalidacyjna oraz edukacja Wczesnoszkolna z Wychowaniem przedszkolnym. Ukończyła Podyplomowe Studia Logopedyczne na Uniwersytecie w Białymstoku oraz studia podyplomowe: Zarządzanie Oświatą, Surdopedagogika, Terapia pedagogiczna, Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu) na Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, w tym między innymi: „Diagnoza i Terapia ręki – I i II stopnia”, „Terapie wspomagające rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem”, „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – praktyczne rozwiązania”, „Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej” cz.1., „Diagnoza i terapia autyzmu”, „Wspomaganie dziecka w rozwijaniu mowy i myślenia – rodzaje zajęć, wskazówki metodyczne”, „Kurs z zakresu Podstawowej Pierwszej Pomocy”. Pracuje z dziećmi z autyzmem od 2012 roku, natomiast jako logopeda od 2014 roku.