Justyna Kackieło-Tomulewicz

Justyna Kackieło-Tomulewicz

Neurologopeda, Filolog Polski, Oligofrenopedagog, Koordynator Centrum Szkoleń

Ukończyła 5-letnie studia logopedyczne i polonistyczne ze specjalizacją nauczycielską na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe na kierunku Neurologopedia (Uniwersytet SWPS) i Oligofrenopedagogika. Doktorantka Uniwersytetu Medycznego w Klinice Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej UDSK w Białymstoku. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach studiów doktoranckich, pracuje jako wykładowca na studiach podyplomowych. Doświadczenie zdobyła pracując m.in. w szkole specjalnej, gimnazjum integracyjnym, poradni neurologicznej, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Interesuje się wczesną diagnozą i stymulacją logopedyczną niemowląt, zaburzeniami przetwarzania słuchowego i SLI. Ukończyła wiele kursów kierunkowych, stale wzbogaca warsztat pracy między innymi: Kinesiotaping w chorobach głowy i szyi , ACC I STOPNIA (Komunikacja wspomagająca i alternatywna), Diagnoza i terapia wad wymowy –  Centrum Metody Krakowskiej, Program Boardmaker – obsługa i możliwości wykorzystania w terapii i edukacji dziecka niepełnosprawnego, Wczesne zaburzenia funkcji oralnych u noworodków i niemowląt grupy ryzyka obciążenia ciążowo-porodowego – moduł rozwijający – prowadząca dr Aleksandra Łada, Efektywne metody terapii rotacyzmu, Jak efektywnie prowadzić terapię logopedyczną w przypadku wady zgryzu lub rozszczepu?, Funkcje motoryczne narządów mowy (oddychanie, połykanie, przyjmowanie pokarmu) w diagnozie, terapii i profilaktyce logopedycznej, Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. – praktyka bez teorii, Skuteczne metody pracy z dzieckiem z wadą wymowy cz I i cz II, Wspomaganie rozwoju mowy osób z autyzmem, Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelekt. w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa, Diagnoza i terapia dzieci z ORM, Wspomaganie rozwoju mowy dziecka w oparciu o metodę integracji sensorycznej, Dyslalia ankyloglosyjna – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, Karty Oceny Logopedycznej Dziecka KOLD – test diagnozy dzieci, Co robić gdy małe dziecko nie mówi?, Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne, Dziecko z zaburzeniami przetwarzania słuchowego, Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno-twarzowych I °,  II°  – dr n. hum. Anna Regner, Wspomaganie karmienia dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym, Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m. ż. do 9. r. ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci.,Funkcje słuchowo-językowe w procesie uczenia się. Praca z dzieckiem z CAPD, Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie. Podnosi swoje kompetencje w ramach szkoleń z zakresu diagnozy i terapii wad wymowy, profilaktyki logopedycznej, terapii karmienia. W poradni zajmuje się głównie konsultacjami z rodzicami, diagnozą i oceną neurologopedyczną niemowląt oraz starszych dzieci, terapią karmienia, terapią logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami w rozwoju języka, autyzmem, wadami artykulacyjnymi.

 

 

 

 

Menu