Praca

Poradnia Rozwiń Skrzydła w związku z rozwojem placówki zachęca do podjęcia współpracy doświadczonych terapeutów:

Terapeutów Integracji Sensorycznej (SI)
wymagane ukończenie II stopniowego kursu certyfikacyjnego (najchętniej z PSTIS)
doświadczenie, odbyty staż lub chęć nowych wyzwań 🙂

Terapeuty Instrumental Enrichment (IE)
wymagane ukończenie Kursu Terapii funkcji poznawczych Metodą Feuersteina – Instrumental Erichment

Lub jeśli jesteś:
Neurologopedą, Pedagogiem Specjalnym, Psychologiem dziecięcym lub innym specjalistą wczesnej interwencji i jesteś chętny do naprawę intensywnej pracy nad stymulacją rozwój naszych podopiecznych, zależy Ci na ciągłym rozwoju, chcesz się szkolić i uczyć razem z zespołem , wyślij do nas swoje CV na adres pracaporadniabialystok@gmail.com lub poradniarozwinskrzydla@gmail.com i czekaj na nasz kontakt 🙂 lub bądź kreatywny 🙂

Proponujemy pracę w zespole pełnym pasji, pracę dodatkową lub w pełnym wymiarze.

Być może to Ty do nas dołączysz 🙂

 

 

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszej procedury aplikacyjnej prosimy o kontakt telefoniczny bądź mailowy:

telefon: +48 884 010 118 | email: poradniarozwinskrzydla@gmail.com

Dokumenty w postaci CV oraz listu motywacyjnego mogą Państwo również wysyłać pocztą tradycyjną na poniższy adres:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIN SKRZYDŁA w Białymstoku, ul. Mazowiecka 33, 15-301 Białystok

W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organie prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIN SKRZYDŁA w Białymstoku, ul. Mazowiecka 33, 15-301 Białystok w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”.

Gdyby chcieli Państwo wziąć udział w kolejnych prowadzonych przez Poradnię procesach rekrutacji, prosimy o zamieszczę w dokumentach aplikacyjnych klauzuli o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organie prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIN SKRZYDŁA w Białymstoku, ul. Mazowiecka 33, 15-301 Białystok w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w rekrutacjach prowadzonych w przyszłości. ”

Prosimy również o zamieszczenie następującego oświadczenia dotyczącego ochrony danych osobowych:

Oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest PEGAZ Marzena Rusiłowicz, NIP 966-17-41-488, REGON 221175257, jako organie prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIN SKRZYDŁA w Białymstoku, ul. Mazowiecka 33, 15-301 Białystok, REGON 365398215, (dalej Poradnia).

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem ul. Mazowiecka 33, 15-301 Białystok lub adresem e-mail adorozwinskrzydla@gmail.com

Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy pod adresem ul. Mazowiecka 33, 15-301 Białystok lub adresem e-mail iodrozwinskrzydla@gmail.com

Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz ewentualnie w kolejnych prowadzonych PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organie prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIN SKRZYDŁA w Białymstoku rekrutacjach na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, w tym w szczególności podmiot świadczący usługi IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to konieczne do przeprowadzenia procesu danej rekrutacji oraz trzy miesiące po jego zakończeniu, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w danym procesie rekrutacji prowadzonym przez PEGAZ Marzena Rusiłowicz, jako organie prowadzącym Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną ROZWIN SKRZYDŁA w Białymstoku. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO. Ponadto osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji.

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w Poradni.

Menu