Badanie Słuchu

badania słuchu

Podstawowym celem badania słuchu jest ocena funkcjonowania narządu słuchu. Jeśli stwierdzony zostanie niedosłuch, należy określić miejsce, stopień i czas uszkodzenia. Na tej podstawie, w zależności od rodzaju nieprawidłowości, można ustalić możliwość działania, leczenia i rehabilitacji.
Badania słuchu dzielimy na subiektywne i obiektywne. Metody subiektywnymi to wszystkie badania, które wymagają czynnego udziału pacjenta. W poradni wykonujemy badania: audiometrię tonalną, audiometrię mowy. Metody obiektywne to badania, które przeprowadzamy bez czynnego udziału pacjenta. Są to: audiometria impedancyjna, otoemisje akustyczne, słuchowe potencjały wywołane. W poradni wykonujemy badanie audiometrii impedancyjnej.

 • Audiometria tonalna to badanie służące do oceny słyszenia częstotliwości od 125 Hz do 8kHz. Jest badaniem, w którym pacjent przebywa w wyciszonej kabinie, ze słuchawkami na uszach, przez które podawane są dźwięki. Pacjent ma za zadanie zareagować – przyciśnięciem przycisku, podniesieniem ręki, jeżeli go usłyszy. Wynik nazywamy audiogramem.
 • Audiometria mowy to badanie bardzo podobne do badania audiometrii tonalnej, jednak zamiast dźwięków, podawane są słowa jednosylabowe.
 • Audiometria impedancyjna składa się z tympanometrii oraz pomiaru odruchu z mięśnia strzemiączkowego. Tympanometria to badanie obiektywne. Pozwala na ocenę funkcjonowania błony bębenkowej w odpowiedzi na dźwięk 226 Hz. Jej wynik, daje informacje o stanie ucha środkowego. Jest to badanie szczególnie ważne u dzieci. Pomiar odruchu z mięśnia strzemiączkowego jest sprawdzeniem czy ucho wewnętrze jest skutecznie chronione przed dźwiękami o dużym natężeniu, czyli czy mięsień strzemiączkowy działa prawidłowo.

W każdym przypadku podejrzenia diagnozy niedosłuchu lub głuchoty konieczny jest kontakt z laryngologiem dziecięcym. Badanie słuchu rozpoczyna się od zebrania wywiadu oraz wykonania otoskopii. Najważniejsze informacje o słuchu pacjenta powinny umożliwić ustalenie postępowania diagnostycznego – dobór badań słuchu, a także możliwości wdrożenia leczenia lub rehabilitacji, jak również konsultacji z innymi specjalistami. Ustalenie etiologii, lokalizacji i stopnia wady słuchu wymaga wielospecjalistycznych działań zespołu i indywidualnego podejścia do każdego pacjenta.

W wielu przypadkach wadzie słuchu towarzyszą inne uszkodzenia centralnego układu nerwowego lub zespoły wad wrodzonych. Niezbędna jest wówczas ścisła współpraca ze specjalistów wielu dziedzin medycyny jak np.: neurolog, okulista, genetyk, pediatra, psychiatra itp.

Czynniki ryzyka uszkodzenia słuchu:

 • Wada słuchu w rodzinie,
 • Wada wrodzona głowy i szyi,
 • Infekcja z grupy TORCHS,
 • Wcześniactwo,
 • Niska masa urodzeniowa,
 • Żółtaczka wymagająca transfuzji wymiennej,
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
 • Intensywna terapia 7 dni,
 • Mechaniczna wentylacja >5 dni,
 • Leki ototoksyczne,
 • Zespół wad wrodzonych skojarzony z niedosłuchem.

Szczególnego monitorowania wymagają dzieci z:

 • CAPD lub desynchronią w drodze słuchowej
 • zwężeniem przewodów słuchowych zewnętrznych
 • zniekształconymi małżowinami usznymi
 • nawracającymi wysiękowymi zapaleniami ucha środkowego (okresowo podwyższony próg słyszenia)
 • postępującym niedosłuchem
 • współistniejącymi innymi wadami i schorzeniami
 • utrudnionym kontaktem.
keyboard_arrow_up