Kształcenie Specjalne (KS)

Kształcenie specjalne jest formą wsparcia dziecka z trudnościami rozwojowymi do którego zachęcamy rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomaganie Rozwoju Dziecka.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna dla dzieci i uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zagrożonych niepełnosprawnością wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie specjalne może być prowadzone w formie nauki odpowiednio w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych, przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkołach lub oddziałach integracyjnych, przedszkolach i szkołach lub oddziałach specjalnych, innych formach wychowania przedszkolnego i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku może realizować zajęcia terapeutyczne tylko w ramach porozumienia z placówką oświatową przedszkolem/szkołą do której uczęszcza dziecko. Często mniejsze przedszkola/szkoły nie posiadają wystarczającego zakresu możliwości ( np. brak Sali do integracji sensorycznej czy rehabilitacji, czy grupy do Treningów Umiejętności Społecznych itp.) wówczas na mocy porozumienia zawartego między dyrektorami placówek można realizować zajęcia bezpłatnie w poradni w ramach Kształcenia Specjalnego.

W systemie edukacji orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność
mogą otrzymać dzieci:

  • niesłyszące, słabosłyszące,
  • niewidome , słabowidzące,
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, czyli wtedy, gdy u dziecka występuje więcej niż jedna z powyższych przyczyn, z których każda osobno kwalifikuje je do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z tytułu niepełnosprawności.

Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program wychowania przedszkolnego/szkolnego i program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zależności od rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia niepełnosprawności intelektualnej, dzieciom i młodzieży organizuje się kształcenie i wychowanie, które stosownie do potrzeb umożliwia naukę w dostępnym dla nich zakresie, usprawnianie zaburzonych funkcji, rewalidację i resocjalizację oraz zapewnia specjalistyczną pomoc i opiekę.

Jeżeli orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zaleca kształcenie dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub szkole podstawowej, ogólnodostępnej lub integracyjnej, odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół.

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje publiczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna ( właściwa względem zamieszkania dziecka ) na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

Rodziców / Dyrektorów przedszkoli i szkół chcących nawiązać współprace celem realizacji zaleceń z orzeczenia o Kształceniu Specjalnym prosimy o e mail poradniarozwinskrzydla@gmail.com z zapytaniem określającym formę pomocy oraz zakres godzinowy miesięcznie oraz danymi kontaktowymi . Jednocześnie informujemy , iż poradnia nie wysyła swoich pracowników do pracy w zainteresowanych placówka, a realizacja terapii odbywa się w pomieszczeniach Poradni Rozwiń Skrzydła w stałym uzgodnionym z rodzicem terminie zgodnie z harmonogramem.

keyboard_arrow_up