Terapia odruchów INPP

terapia odruchów INPPDzieci z trudnościami w uczeniu się mogą poprawić zaburzone funkcje dzięki wykonywaniu codziennego, prostego programu ćwiczeń, który zajmuje około 10 minut realizowany w domu.

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad z rodzicem/opiekunem dziecka. Drugie spotkanie obejmuje przeprowadzenie diagnozy (pełna ok. 2h – 2,5h, diagnoza skrócona dla dzieci do 6 r.ż. ok.1h-1,5h). Pełną diagnozę neurorozwojową można przeprowadzić dopiero, gdy dziecko wystarczająco współpracuje, aby możliwe było przeprowadzenie testów. Dlatego przyjmuje się, że dolną granicą wiekową, kiedy można dziecko zbadać pod kątem opóźnień neurorozwojowych jest wiek 5 lat i 6 miesięcy.

Po przeprowadzonej diagnozie terapeuta instruuje z zakresu zaleconych ćwiczeń do domu. Po 8 tygodniach ćwiczeń odbywa się spotkanie konsultacyjne wówczas terapeuta decyduje o zmianie programu i przejściu do kolejnego etapu ćwiczeń. Terapia trwa od 12-18 miesięcy i jest uzależniona od indywidualnych postępów terapeutycznych.

Terapia odruchów INPP jest procesem długofalowym i efektywnym jeśli ćwiczenia wykonywane są systematycznie zgodnie z zaleceniami. W trakcie terapii niezbędna jest obserwacja zachowań dziecka , zmiany zachodzące w układzie nerwowym mogą czasowo nasilać niepokojące objawy i powinny być zawsze konsultowane z terapeutą INPP.

Więcej informacji o niedojrzałości neuromotorycznej na stronie Instytutu Psychologii Neurofizjologicznej INPP Polska .(możesz tu wstawić po kliknięciu w napis niedosjrzałość neuromotoryczna oraz nazwę instytutu przekierowanie)
http://www.inpp.pl/niedojrzalosc_neuromotoryczna-172.html
http://www.inpp.pl/

Według definicji przyjętej przez INPP, opóźnienie neurorozwojowe jest to przedłużające się nagromadzenie odruchów pierwotnych powyżej pierwszego roku życia oraz brak lub występowanie niedojrzałych odruchów posturalnych powyżej wieku trzech i pół lat. Występowanie lub brak odruchów pierwotnych i posturalnych podczas kluczowych etapów rozwoju, stanowi wiarygodny wskaźnik dojrzałości ośrodkowego układu nerwowego. Wykazano także, że nieprawidłowe odruchy mogą być jedną z przyczyn specyficznych trudności w nauce (Fiorentino 1970, Bobath & Bobath 1975, Ayres 1972/3, Bender 1976, Blythe, McGlown 1979, Goddard 1994/96, Wilkinson 1994,Goddard Blythe 1998) oraz niedojrzałego zachowania.

U wielu dzieci z trudnościami w uczeniu się obserwujemy opóźnienie neurorozwojowe związane z obecnością niezintegrowanych odruchów pierwotnych, które negatywnie wpływają na rozwój ruchowy, poznawczy i emocjonalny uczniów.

Jeśli obserwujemy u dziecka:
– podpieranie głowy drugą ręką,
– zakrywanie oka ręką lub włosami,
– pokładanie się na ławce, zakrywanie oka,
– siedzenie na ugiętej nodze podczas pisania,
– powyżej 8 r. ż. przestawianie liter, słów lub/i liczb, nieustalona lateralizacja powyżej 8 r. ż.,
– popełnianie licznych błędów w trakcie przepisywania,
– przepisywanie tekstu z tablicy w wolnym tempie,
– trzymanie długopisu w nieprawidłowy sposób,
– trudności z pisaniem,
– mniej czytelne pismo,
– trudności z czytaniem,
– obniżoną koordynację wzrokowo-ruchową,
– ma chorobę lokomocyjną,
– łatwo się rozprasza,
– nie potrafi się skoncentrować,
– nie potrafi wysiedzieć bez ruchu, powstrzymać się od mówienia i wydawania odgłosów,
– wyłącza się w trakcie lekcji, pogrąża się w rozmyślaniach,
– nie potrafi zapamiętać prostych instrukcji,
– ma tendencję do ,,rozsiadania się” w ławce: odchyla głowę do tyłu i wysuwa nogi do przodu,
– je w sposób niechlujny,
– ma trudności z łapaniem piłki,
– obniżoną sprawność fizyczną,
– trudności z nauczeniem się jazdy na rowerze,
– trudności z nauczeniem się odczytywania czasu z zegara z wskazówkami,
– trudności w nauce pływania,
– opóźniony rozwój mowy i zaburzenia artykulacji,
wskazana jest wykonanie diagnozy w kierunku niezintegrowanych odruchów.

Program skierowany jest do dzieci z:
– dysleksją,
– dysgrafią,
– dysortografią,
– dyspraksją,
– zaburzeniami koncentracji uwagi,
– nadpobudliwością w tym z ADHD,
– zaburzeniami koordynacji,
– trudnościami w czytaniu i pisaniu,
– dysfunkcjami ruchowymi i percepcyjnymi,
– zespołem Aspergera,
– obniżoną sprawnością percepcji wzrokowej i słuchowej,
– opóźnionym rozwojem mowy.

Program nie obejmuje pracy z osobami z uszkodzeniem CUN ani chorobą degeneracyjną mózgu.

Menu