Pytania i odpowiedzi

Takie pytanie często zadają rodzice. Trudno jest określić za ile czasu dziecko terapii nie będzie potrzebowało czasem może to być rok pracy a czasem dużo dłużej wszystko zależy od deficytów, potrzeb i możliwości dziecka. Zespół poradni stale się szkoli aby nasza praca była jak najbardziej efektywna i nowoczesna. Wyznajemy zasadę, że wiedza nie jest stała a zmienna z tego powodu stale szkolimy się by jeszcze lepiej móc pomagać dzieciom i wspierać rodziców.

 1. Nieobecność opiekunka/ rodzica w Poradni Rozwiń Skrzydła podczas realizacji zajęć ustalamy z prowadzącym zajęcia.
 2. Podczas zajęć terapeutycznych bądź obserwatorem, nie wyręczaj dziecka.
 3. Podczas zajęć terapeutycznych wyłącz telefon.
 4. Masz prawo zadawać pytania. Wszystkie wątpliwości rozwiejemy po zrealizowanych zajęciach.
 5. Dążymy do samodzielności dziecka jako rodzic/opiekun wycofuj się stopniowo z uczestnictwa w zajęciach, dzieci pracują efektywniej w relacji dziecko-terapeuta /zawsze w porozumieniu z terapeutą/.
 6. Nie przyprowadzaj chorego dziecka na terapię. Specjalista ma prawo odmówić przeprowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie jest zdrowe.
 7. Zadbaj o wygodny strój, który nie krępuje ruchów dziecka na zajęciach.
 8. Pamiętaj o zmianie obuwa dla siebie i dziecka. W Poradni obowiązuje zmiana obuwa.
 9. Szanujemy pomoce terapeutyczne. Za szkody wyrządzone umyślnie odpowiadają opiekunowie.
 10. Praca terapeutyczna opiera się na współpracy rodzica i specjalisty. Domowe programy stymulacji/ prace domowe są kontynuacją terapii.
 11. Zajęcia odwołuj minimum z 24h wyprzedzeniem.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła ma na celu:

 1. wielospecjalistyczną, kompleksową i skoordynowaną pomoc dziecku niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością oraz jego rodzinie,
 2. stymulowanie rozwoju psychofizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka,
 3. wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym poprzez kształtowanie postaw i zachowań pożądanych w kontaktach rodzic/prawny opiekun – dziecko.

Z zajęć zorganizowanych na podstawie opinii o potrzebie WWRD korzystają dzieci w wieku od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

Postanowienia regulaminu mają na celu służyć dobru dziecka, jego prawidłowemu rozwojowi umysłowemu, fizycznemu oraz społeczno-emocjonalnemu.

 1. Nadzór nad organizacją i realizacją zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka sprawuje Dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła w Białymstoku.
 2. Wnioski w sprawie objęcia dziecka zajęciami WWRD na terenie Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła przyjmowane są w sekretariacie poradni ul. Upalna 36, 15-688 Białystok.
 3. Dzieci przyjmowane są na wniosek rodziców/opiekunów prawnych. Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor Poradni.
 4. Dziecko zgłoszone i zakwalifikowane do Poradni powinno regularnie uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach.
 5. W przypadku dużego zainteresowania usługami poradni w zakresie WWRD pierwszeństwo mają te dzieci, które nie otrzymują żadnej pomocy (nie korzystają z zajęć wspierających rozwój dziecka w innych placówkach).
 6. Po złożeniu wniosku o objęcie dziecka zajęciami WWRD dyrektor oraz członkowie zespołu ds. WWRD zapoznają się z dostarczoną dokumentacją wnioskodawcy. Następnie na mocy zarządzenia Dyrektora powołany zostaje zespół ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla danego dziecka, w skład którego wchodzą: pedagog, psycholog, logopeda, inni specjaliści – w zależności od potrzeb dziecka. Następnie rodzice mają obowiązek przybyć na wywiad do psychologa, który kieruje dziecko na  badanie psychorozwoju oraz konsultacje ze specjalistami.
 7. Na mocy wydanej decyzji powołany zespół przygotowuje indywidualny program wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny oraz określa przydział terapii.
 8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych dziecka i jego potrzeb oraz od możliwości organizacyjnych Poradni.
 9. Zajęcia odbywają się zgodnie z ilością przyznanych godzin terapeutycznych przez zespół WWRD.
 10. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 – 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
 11. Informację z dokładnymi terminami i godzinami zajęć na nowy miesiąc przekazuje sekretariat Poradni w ostatnim tygodniu kończącego się miesiąca.
 12. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
 13. Zajęcia mogą ulec zmianie na prośbę rodzica/ opiekuna prawnego lub terapeutów w toku pracy (również przed okresem ewaluacji pracy terapeutycznej),
 14. Miejsce prowadzenia zajęć a także formę ich realizacji ustala Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła, w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka.
 15. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest dobrowolne i nieodpłatne.
 16. Praca zespołu podlega ewaluacji półrocznej i rocznej w danym roku szkolny przez zespół powołany zarządzeniem Dyrektora.
 17. Członkowie zespołu wczesnego wspomagania pracujący z dzieckiem uzupełniają arkusz obserwacji dziecka  – podsumowując prace z dzieckiem i jego rodziną.
 18. Dziecko korzystające z WWRD w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła w Białymstoku objęte jest kontrolą psychorozwoju dziecka.
  Po każdych urodzinach dziecko może zostać umówione na bilans psychorozwoju, który wskaże kierunki pracy w domu.
  Wcześniaki do 3-go roku życia umawiane są na bilans wg wieku korygowanego.
 1. W czasie spotkań z dziećmi i rodzicami pracownicy poradni są zobowiązani do:
  – starannego i rzetelnego prowadzenia badań i zajęć specjalistycznych zgodnie z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem, rzetelnego i odpowiedzialnego informowania dzieci i ich opiekunów o wynikach badań i postępach podopiecznych,
  – przestrzegania dyscypliny czasowej,
  – systematycznego i rzetelnego prowadzenia wymaganej dokumentacji,
  – ochrony danych osobowych klientów,
  – zachowania tajemnicy służbowej.
 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym.
 3. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
 4. Po zajęciach podsumowywanie pracy   z   dzieckiem informowanie rodziców/opiekunów o przebiegu zajęć.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka mają prawo do:

 1. udziału w zajęciach prowadzonych z ich dzieckiem oraz w zajęciach
 2. szkoleniowych i warsztatach organizowanych dla rodziców/prawnych opiekunów,
 3. rzetelnej informacji na temat potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka,
 4. uzyskiwania informacji z zakresu pracy z dzieckiem przekazywanych im przez terapeutów w formie instruktażu, porad, konsultacji,
 5. udziału w zebraniach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 6. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 7. w ramach WWRD rodzic/opiekun może korzystać z konsultacji ze specjalistami. W takim przypadku powinien zgłosić taką potrzebę w sekretariacie poradni w celu umówienia spotkania / konsultacji.
 8. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do aktualizowania swojego numeru telefonu kontaktowego.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do współpracy z terapeutami oraz koordynatorem wczesnego wspomagania .
 10. W przypadku choroby zakaźnej rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do natychmiastowego zawiadomienia o tym fakcie dyrektora Poradni oraz czasowego zaprzestania uczestnictwa w zajęciach, po przebytej chorobie zajęcia w ramach możliwości mogą być odrobione.
 11. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe przedmioty przyniesione do Poradni przez dzieci ani też pozostawione w szatni przez rodziców/prawnych opiekunów.
 12. Zaleca się, by dzieci nie przynosiły do Poradni własnych zabawek. Wyjątkiem są dni wyznaczone przez terapeutów.
 13. Rodzice zobowiązani są o dbanie o higienę osobista dzieci w tym leczenie brodawek, kurzajek oraz bezwzględne poinformowanie o ich występowaniu terapeutę.

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do:

 1. systematycznego uczestnictwa w ustalonej przez prowadzącego terapii lub innych zajęciach w ramach wczesnego wspomagania wraz z dzieckiem według uzgodnionego planu zajęć i w ustalonej godzinie,
 2. punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć,
 3. w razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) o nieobecności dziecka,
 4. zajęcia mogą być odwołane z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem (max. do godz.15:00 dnia poprzedniego). Wówczas zajęcia mogą być przełożone i odrobione w innym terminie.
 5. w przypadku braku terminów u danego terapeuty zajęcia mogą być odrabiane w formie innych zajęć terapeutycznych.
 6. Odrabianie zajęć,  w  związku  ze  zgłoszoną  nieobecnością,  jest  możliwe w  sytuacji  gdy terapeuta prowadzący zajęcia ma wolne miejsce w grafiku. Terminy odrabiania zajęć można  uzgadniać osobiście w sekretariacie Poradni , jak również telefonicznie lub e-mailowo.
 7. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych w przypadku niezgłoszenia nieobecności w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem, oraz które wypadają w dni wolne od pracy (święta), planowanych urlopów i zwolnień lekarskich terapeutów.
 8. zgłoszenie nieobecności w dniu wyznaczonych zajęć lub zajęcia nieodwołane z regulaminowym wyprzedzeniem przepadają.
 9. Rodzic/ opiekun oraz dziecko uczestniczące w zajęciach WWRD mają obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników i ich przekonań.
 10. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia lub mienia stanowiącego wyposażenie poradni rodzice ponoszą koszty jego naprawy (lub pokrywają koszty zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach jakościowych i technicznych).
 1. Osoby przebywające na terenie poradni zobowiązane są do zachowania ostrożności i dbałości o sprzęt oraz wyposażenie znajdujące się na terenie poradni.
 2. Dzieci wchodzą do sali terapeutycznej w obuwiu zamiennym lub bez obuwia – w skarpetkach lub na boso.
 3. W przypadku uczestnictwa w terapii z dzieckiem rodzice / opiekunowie na salę terapeutyczną wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach na buty.
 4. Podczas przebywania na sali terapeutycznej rodzica/ opiekuna obowiązuje:
  – ścisłe stosowanie się do poleceń terapeuty
  – całkowity zakaz komentowania zachowań i wypowiedzi dziecka
  – sposób prowadzenia terapii/zajęć zależy wyłącznie od decyzji terapeuty
  – zakaz chodzenia po sali, wyglądania przez okna, otwierania drzwi, zaglądania do szaf itp.
 1. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas terapii/zajęć zostaje skrócony o czas spóźnienia. Spóźnienie się  na  zajęcia  nie  powoduje  ich  przedłużenia, ani  odrobienia w  innym terminie.
 2. W przypadku zajęć grupowych spóźniony uczestnik zostanie wpuszczony na zajęcia, tylko jeśli specjalista uzna, że nie zakłóci to przebiegu trwających zajęć.
 3. Opiekun dziecka zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz odpowiedzialnie, a także utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W przypadku wyrządzonych szkód pokrywa ich koszty.

Praca z dzieckiem w ramach WWRD ustaje w przypadkach:

 1. na podstawie pisemnej rezygnacji złożonej przez rodziców/opiekunów u dyrektora Poradni,
 2. czterokrotna nieobecność dziecka  bez  wcześniejszego  odwołania zajęć może  skutkować wykreśleniem z listy dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD.
 3. brak akceptacji przez rodzica/opiekuna dziecka różnych proponowanych terminów terapii , skutkujących brakiem możliwości ich odbycia może skutkować całkowitym wykreśleniem z listy dzieci uczęszczających na zajęcia WWRD.
 4. w momencie zakończenia programu danego dziecka tj, eliminacji deficytów lub momentu pójścia dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 1. Poradnia na wniosek rodziców/opiekunów prawnych wydaje zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo dziecka w określonych zajęciach.
 2. Zaświadczenie nie jest tożsame z opinią i nie stwierdza niczego innego niż wspomniane
  w pkt. 1 uczestnictwo.
 3. Zaświadczenia podpisuje dyrektor Poradni lub wyznaczony przez niego specjalista.
 4. Wydanie zaświadczenia następuje nie później niż w 14 dni od złożenia wniosku o którym mowa w pkt. 1
 5. Zaświadczenia wydawane są nieodpłatnie.

Rodzicu pamiętaj jeśli podpisałeś umowę na realizację programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w innej poradni  to są one bezprawne – gdyż program WWRD realizowany jest bezpłatnie na podstawie Rozporządzenia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka wydanym przez Minister Edukacji Narodowej i na zasadach wyznaczonych w Prawie Oświatowym co oznacza iż nie obowiązują kilkumiesięczne okresy wypowiadania –rezygnacji z zajęć; nie musisz również pokrywać kosztów wydania ci opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju gdyż – każda poradnia psychologiczno-pedagogiczna ma obowiązek bezpłatnego wydania tego typu opinii rodzicowi . Obecnie opiniują jedynie poradnie publiczne.  W przypadku trudności z rezygnacją z zajęć lub uzyskaniem opinii od poradni w celu przeniesienia zajęć do innej placówki – zgłoś się do dyrekcji placówki a przypadku braku porozumienia do kuratorium oświaty.

Nasza Poradnia nie podpisuje żadnych umów, udział dziecka i rodzica w terapii jest dobrowolny , jeśli z jakiegoś powodu zawiedliśmy Cię – powiedz nam o tym – jesteśmy ludźmi popełniamy błędy czasem w natłoku spraw coś może nam umknąć.

Jeśli chcesz zrezygnować z zajęć masz do tego prawo.

To pytanie często słyszy nasza Pani w rejestracji . Drodzy rodzice/opiekunowie dzieci nasi specjaliści pracują w godzinach od 7 do 19 od poniedziałku do soboty. Ustalając grafiki pracy oczywiście uwzględniamy, iż część rodziców pracuje i może mieć problem z dowiezieniem dzieci we wcześniejszych godzinach. Jednak godziny popołudniowe są bardzo oblegane, nie jesteśmy wstanie pracować codziennie do 19 – każdy pracownik – jesteśmy nie tylko specjalistami ale i rodzicami, czasem musimy bywać w domu. Popołudniowe i wieczorne godziny nie są wskazane dla dzieci młodszych, terapia wówczas jest mniej efektywna. Zachęcamy was drodzy czasem do znalezienia alternatywy – może niania, babcia, dziadek, ciocia czy wujek może czasem przyprowadzić dziecko na zajęcia. Terapie w naszej poradni rozpoczynamy po odbytym wywiadzie i skonsultowaniu dziecka przez zespół – jest to nasz cel nadrzędny – gdyż musimy dopasować odpowiednich terapeutów i  rodzaj terapii; nie możemy zacząć terapii tak po prostu z rozbiegu jakby to były zajęcia z wf. Chcemy aby nasza praca była efektywna i przynosiła postępy dziecka a do tego niezbędne jest przygotowanie.

Zawsze możesz zgłaszać swoje prośby o terminy terapii w rejestracji poradni dołożymy wszelkich starań w ramach naszych możliwość aby znaleźć dogodne terminy.

keyboard_arrow_up