Regulamin uczestników zajęć w ramach WWRD

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE PORADNI ROZWIŃ SKRZYDŁA

 1. Osoby przebywające na terenie poradni zobowiązane są do zachowania ostrożności i dbałości o sprzęt oraz wyposażenie znajdujące się na terenie poradni.
 2. Dzieci wchodzą do sali terapeutycznej w obuwiu zamiennym lub bez obuwia – w skarpetkach lub na boso.
 3. W przypadku uczestnictwa w terapii z dzieckiem rodzice / opiekunowie na salę terapeutyczną wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach na buty.
 4. Podczas przebywania na sali terapeutycznej rodzica/ opiekuna obowiązuje:
  – ścisłe stosowanie się do poleceń terapeuty
  – całkowity zakaz komentowania zachowań i wypowiedzi dziecka
  – sposób prowadzenia terapii/zajęć zależy wyłącznie od decyzji terapeuty
  – zakaz chodzenia po sali, wyglądania przez okna, otwierania drzwi, zaglądania do szaf, używania telefonów, laptopów itp.
 5. W przypadku spóźnienia na umówione spotkanie czas terapii/zajęć zostaje skrócony o czas spóźnienia. Spóźnienie się  na  zajęcia  nie  powoduje  ich  przedłużenia, ani odrobienia w  innym terminie.
 6. W przypadku zajęć grupowych spóźniony uczestnik zostanie wpuszczony na zajęcia, tylko jeśli specjalista uzna, że nie zakłóci to przebiegu trwających zajęć.
 7. Opiekun dziecka zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie oraz odpowiedzialnie, a także utrzymywać w czystości i porządku pomieszczenia, z których korzysta. W  przypadku wyrządzonych szkód pokrywa ich koszty.
 8. Zakaz korzystania na korytarzu oraz w salach z telefonów i tabletów, prosimy również o wyciszenie dzwonków.
 9. Rodzice/opiekunowie dzieci korzystających z zajęć w ramach WWRD maja prawo bezpłatnie korzystać z warsztatów dla rodziców organizowanych przez Poradnię.
 10. Rodzice/opiekunowie dzieci korzystających z zajęć w ramach WWRD maja pierwszeństwo w rejestracji na szkolenia płatne organizowane na terenie Poradni.

OBOWIĄZKI RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W ZAJĘCIACH WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Rodzice/prawni opiekunowie dziecka zobowiązani są do:

 1. Systematycznego uczestnictwa w ustalonej przez prowadzącego terapii lub innych zajęciach w ramach wczesnego wspomagania wraz z dzieckiem według uzgodnionego planu zajęć i w ustalonej godzinie,
 2. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć,
 3. W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni (osobiście, telefonicznie lub pisemnie) o nieobecności dziecka,
 4. Zajęcia mogą być odwołane z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem (max. do godz.15:00 dnia poprzedniego). Wówczas zajęcia mogą być przełożone i odrobione w innej formie zajęć indywidualnych lub grupowych oraz bezpłatnych warsztatach w terminie ustalonym  przez poradnię
 5. W przypadku braku terminów u danego terapeuty zajęcia mogą być odrabiane w formie innych zajęć terapeutycznych.
 6. Odrabianie zajęć,  w  związku  ze  zgłoszoną  nieobecnością,  jest  możliwe w  sytuacji  gdy terapeuta prowadzący zajęcia ma wolne miejsce w grafiku. Terminy odrabiania zajęć można  uzgadniać osobiście w sekretariacie Poradni , jak również telefonicznie lub e-mailowo.
 7. Nie ma możliwości odrabiania zajęć terapeutycznych w przypadku niezgłoszenia nieobecności w terminie przewidzianym niniejszym regulaminem oraz które wypadają w dni wolne od pracy (święta), planowanych urlopów i zwolnień lekarskich terapeutów.
 8. Zgłoszenie nieobecności w dniu wyznaczonych zajęć lub zajęcia nieodwołane z regulaminowym wyprzedzeniem przepadają.
 9. Nie przyprowadzania dzieci chorych, ze zmianami skórnymi, gorączką i katarem. Zła kondycja fizyczna dziecka powoduje nieefektywną terapię. Terapeuta ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na terapię, gdy zauważy, że dziecko jest chore.
 10. Rodzic/ opiekun oraz dziecko uczestniczące w zajęciach  mają obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej innych uczestników i ich przekonań.
 11. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia lub mienia stanowiącego wyposażenie poradni rodzice ponoszą koszty jego naprawy (lub pokrywają koszty zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach jakościowych i technicznych).
 12. W trakcie zajęć rodzic/opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie poradni.
  W przypadku chęci opuszczenia placówki, fakt ten musi zostać uzgodniony z terapeutą przed rozpoczęciem zajęć.

PRAWA I OBOWIĄZKI TERAPEUTÓW

 1. W czasie spotkań z dziećmi i rodzicami pracownicy poradni są zobowiązani do:
  – starannego i rzetelnego prowadzenia badań i zajęć specjalistycznych zgodnie z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem, rzetelnego i odpowiedzialnego informowania dzieci i ich opiekunów o wynikach badań , postępach podopiecznych,
  – przestrzegania dyscypliny czasowej,
  – systematycznego i rzetelnego prowadzenia wymaganej dokumentacji,
  – ochrony danych osobowych klientów,
  – zachowania tajemnicy służbowej.
 2. Prowadzenie zajęć zgodnie z opracowanym planem terapeutycznym.
 3. Udzielanie wskazówek rodzicom/opiekunom do pracy z dzieckiem w domu.
 4. Po zajęciach podsumowywanie pracy   z   dzieckiem informowanie rodziców/opiekunów o przebiegu zajęć.
keyboard_arrow_up