Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje

Jak uzyskać opinię o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD)

Udaj się z dzieckiem do lekarza specjalisty : neurologa/ lekarza rehabilitacji/ ortopedy/ laryngologa/ okulisty/ psychiatry. Lekarz wydaje ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/ niepełnosprawność, które jest podstawą do wydania opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD) . Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia / niepełnosprawności oraz

!WAŻNE!– stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:

  • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy
  •  niepełnosprawność ruchową w tym z afazją,
  •  niepełnosprawność intelektualną,
  • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie)
  •  Autyzm i Zespół Aspergera,
  • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.


Udaj się do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rejonizacja- sprawdź pod opieką, której poradni Publicznej znajduje się przedszkole Twojego dziecka lub według adresu zamieszkania).

Zgłoś dziecko na diagnozę. Wypełnij wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Dołącz do wniosku dokumenty (ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE stwierdzające potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju, wcześniejsze opinie psychologiczne lub pedagogiczne – jeżeli są, dokumenty medyczne). Poradnia powinna w ciagu 30 dni od złożenia wniosku wydać opinię.

Odbierz OPINIĘ O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU z Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Przyjdź z opinią do  Sekretariatu Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła w Białymstoku ul. Upalna 36, 15-688 Białystok tel 884 01 01 18 poradniarozwinskrzydla@gmail.comi Już GOTOWE!

Możesz BEZPŁATNIE korzystać z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczo-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła w Białymstoku

Wstępna konsultacja wywiad psychologiczny odbywa się zdalnie – podczas rozmowy telefonicznej, termin umawiany jest po dostarczeniu do sekretariatu orginału opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka (WWRD), dokumentacji medycznej dotyczącej dziecka / wypis ze szpitala + inne istotne interwencje medyczne/, wszelkich posiadanych opini o funkcjonowaniu dziecka / np. ze żłobka, przedszkola czy innych placówek/. Na wywiadzie określimy wskazane kierunki pracy, przekażemy zalecenia do domu i ustalimy termin przyjęcia na zajęcia.

keyboard_arrow_up