Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje

Strona główna » Strefa Rodzica » Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje
Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje2019-05-06T14:16:24+00:00

Nowe Zasady przyjęć na bezpłatny program terapeutyczny Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRD), obowiązuje od 6 maja 2019 roku do odwołania.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych podopiecznych i chcąc utrzymać wysoką jakość naszych usług jesteśmy zmuszeni do wprowadzenia limitu oraz reorganizacji przyjęć na bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach WWRD.

Od maja 2019 roku powstaje lista oczekujących na przyjęcie, każde dziecko po wstępnej konsultacji psychologicznej otrzyma informacje o możliwym terminie przyjęcia, termin ten zależy od potrzeb dziecka (rodzaju terapii) na chwile obecną przyjmujemy zapisy na przyjęcia od września 2019 w wyjątkowych przypadkach głównie niemowląt możliwy szybszy termin. W okresie urlopowym od czerwca do sierpnia nie jest możliwa organizacja zajęć dla nowo przyjętych dzieci. Zapraszamy do zapisu na listę na nowy rok szkolny.

Na wstępną konsultację dotyczącą przyjęcia należy przyjść z opinią WWRD, dokumentacją medyczną dotyczącą dziecka. Na wywiadzie określimy wskazane kierunki pracy, przekażemy zalecenia do domu i ustalimy termin przyjęcia na zajęcia. Wszystkie dzieci z listy oczekującej będą przyjęte na zajęcia terapeutyczne najpóźniej od września 2019.

Prosimy o zrozumienie i cierpliwość.

Jak uzyskać opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

Dziecko z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, niepełnosprawne ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), zapewnianego przez system oświaty. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do lokalnej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (przydział do poradni według adresu zamieszkania – dla Białegostoku znajdziesz tutaj) w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb dziecka. Są one realizowane przez zespoły wczesnego wspomagania, indywidualnie lub w małych grupach, na terenie poradni, przedszkoli i szkół, które zatrudniają specjalistów i posiadają odpowiedni sprzęt. Zajęcia te mogą odbywać się także w domu, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 r.ż. Z zajęć w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju mogą korzystać dzieci od urodzenia do momentu pójścia do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Ważne informacje o wczesnym wspomaganiu.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. O ilości i rodzaju przydzielonych zajęć wspomagających rozwój decyduje zespół wczesnego wspomagania rozwoju powoływany przez dyrektora placówki lub koordynatora WWRD. Zajęcia realizuje się z dziećmi od momentu uzyskania opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka i złożenia wniosku do poradni o organizacje zajęć do czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole lub przez krótszy okres – w zależności jak została wydana opinia. Czasem opinia WWRD jest wydana na krótszy okres np. do 3 r.ż. wówczas w przypadku dalszych utrzymujących się trudności dziecka aby kontynuować zajęcia należy odpowiednio wcześniej ponownie zgłosić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej celem wydania kolejnej opinii na czas do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Drogi rodzicu nie oczekuj od placówki organizacji zajęć tylko i wyłącznie w godzinach popołudniowych, nie zawsze jest to możliwe ani dobre dla efektywnej pracy małych dzieci. Swoje prośby o terminy należy zgłaszać w rejestracji poradni jeśli tylko będzie taka możliwość postaramy się dopasować. Poradnia wyznacza terminy zajęć WWR z miesiąca na miesiąc informując o możliwych terminach telefonicznie lub za pośrednictwem sms. Zajęcia na kolejny miesiąc zwyczajowo umawiane są od około połowy bieżącego miesiąca do maksymalnie pierwszego tygodnia miesiąca umawianego. Przydział terapii w naszej placówce zmienia się dość często, zwłaszcza w przypadku dzieci małych. Zespoły Wczesnego Wspomagania omawiają pracę z dziećmi i w zależności od postępów dziecka modyfikują przydzielone terapie.

Co należy zabrać ze sobą do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem wyrobienia opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka:

 • dokumentacje medyczną określającą deficyty, trudności rozwojowe dziecka
 • zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę wspierania rozwoju dziecka podjęcia wczesnej interwencji – rehabilitacji
 • wszelkie wydane opinie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, medyczne, a w przypadku dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola – opinie opiekunów z placówki dotyczącą funkcjonowania wskazującą na rodzaj nieprawidłowości
 • orzeczenie o niepełnosprawności jeśli zostało wydane (warto jest je wyrobić , otwiera ono możliwość korzystania z różnych form wsparcia – więcej informacji w zakładce Jak pozyskać środki na finansowanie terapii dziecka)

Jak długo trwa staranie o wyrobienie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju?

W zależności od bieżącej sytuacji w poradniach publicznych zwyczajowo jest to około 7 do maksymalnie 60 dni od dnia złożenia w poradni wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju . Aby czas ten skrócić należy zadbać aby do poradni na pierwszą konsultację donieść odpowiednio pełną dokumentację medyczną i zaświadczenia lekarza specjalisty oraz inne opinie o ile były wydane.

Kiedy można rozpocząć zajęcia?

Każda placówka prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju zgłasza do 5 każdego miesiąca listę dzieci zgłoszonych na zajęcia – stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego. Dlatego też ważne jest aby wniosek o przyjęcie na zajęcia oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dostarczyć do końca miesiąca chcąc rozpocząć zajęcia w przyszłym miesiącu tj. dostarczając wniosek i opinie np. w marcu zajęcia zostaną zorganizowane najszybciej od kwietnia.

Kto może starać się o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Wykaz głównych jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10 dających wskazania do udzielania wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ośrodkach wczesnej interwencji w tym korzystanie z programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży – P00
 • stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu – P03
 • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską urodzeniową masą ciała – P07
 • rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
 • inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
 • uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
 • inne urazy porodowe – P15
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20
 • zaburzenia oddychania noworodka – P22
 • zamartwica urodzeniowa – P21
 • śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka – P52
 • inne krwotoki u noworodka – P54
 • drgawki noworodka – P90
 • inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91
 • zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94
 • przepuklina mózgowa – Q01
 • małogłowie – Q02
 • wodogłowie wrodzone – Q03
 • rozszczep kręgosłupa – Q05
 • inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07
 • rozszczep wargi i podniebienia – Q37
 • wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej – Q67
 • palce dodatkowe – Q69
 • zrost palców – Q70
 • zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73
 • zespół Downa – Q90
 • zespół Edwardsa i zespół Patana – Q91
 • zespół Turnera – Q96
 • inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92
 • monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93
 • inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99
 • wszystkie wady genetyczne
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09
 • zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G12
 • dystonia – G24
 • inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25
 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej – G26
 • padaczka – G40
 • stan padaczkowy – G41
 • miastenia ciężka rzekomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe – G70
 • pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71
 • dziecięce porażenie mózgowe – G80
 • porażenie połowicze – G81
 • porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82
 • inne zespoły porażenne – G83
 • wodogłowie – G91
 • encefalopatia toksyczna – G92
 • inne zaburzenia mózgu – G93
 • inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98
 • upośledzenie umysłowe lekkie – F70
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71
 • upośledzenie umysłowe głębokie – F72
 • upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79
 • zaburzenia ekspresji mowy – F80.1
 • zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, afazja, głuchota słów – F80.2
 • zaburzenia mowy BNO – F80.9
 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82
 • autyzm dziecięcy – F84.0
 • autyzm atypowy – F84.1
 • zespół Retta – F84.2
 • zaburzenia zachowania – F91
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93
 • lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94
 • mutyzm wybiórczy – F94.0
 • tiki – F95
 • zespół tików głosowych i ruchowych (zespół de la Tourette’a) – F95.2
 • stereotypie ruchowe – F98.4
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62
 • upośledzenie widzenia – H53
 • zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9
 • ślepota i upośledzenie wzroku – H54
 • ślepota obuoczna – H54.0
 • upośledzenie wzroku – H54.2
 • nieokreślona utrata wzroku – H54.7
 • głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90
 • głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0
 • głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2
 • głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3
 • głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5
 • inna głuchota – H91
 • ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9
 • inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2

Powyższa lista jest wskazówką, nie wszystkie zaburzenia zostały w niej zamieszczone.

Rodzicu pamiętaj jeśli widzisz trudności rozwojowe dziecka niezależnie od diagnozy jak również często braku jasno określonych przyczyn trudności – możesz podjąć starania o uzyskanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub skorzystać z pomocy wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Dla mieszkańców miasta Białegostoku to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 , 15-741 Białystok; dla osób zamieszkujących w powiecie białostockim – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok.

Wczesne działania terapeutyczne są niezmiernie ważne dla poszerzania możliwości dziecka. Serdecznie zapraszamy do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła w Białymstoku.