Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje

Strona główna » Strefa Rodzica » Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje
Wczesne wspomaganie rozwoju – informacje2018-11-27T13:08:15+00:00

Jak uzyskać opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka?

Dziecko z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, niepełnosprawne ma prawo do wczesnego wspomagania rozwoju (WWR), zapewnianego przez system oświaty. Aby uzyskać takie wsparcie, należy zgłosić się do lokalnej publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (przydział do poradni według adresu zamieszkania – dla Białegostoku znajdziesz tutaj) w celu uzyskania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju powinny być dostosowane do specyficznych potrzeb dziecka. Są one realizowane przez zespoły wczesnego wspomagania, indywidualnie lub w małych grupach, na terenie poradni, przedszkoli i szkół, które zatrudniają specjalistów i posiadają odpowiedni sprzęt. Zajęcia te mogą odbywać się także w domu, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 3 r.ż. Z zajęć w ramach programu wczesnego wspomagania rozwoju mogą korzystać dzieci od urodzenia do momentu pójścia do pierwszej klasy szkoły podstawowej.

Ważne informacje o wczesnym wspomaganiu.

Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. O ilości i rodzaju przydzielonych zajęć wspomagających rozwój decyduje zespół wczesnego wspomagania rozwoju powoływany przez dyrektora placówki lub koordynatora WWRD. Zajęcia realizuje się z dziećmi od momentu uzyskania opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka i złożenia wniosku do poradni o organizacje zajęć do czasu rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole lub przez krótszy okres – w zależności jak została wydana opinia. Czasem opinia WWRD jest wydana na krótszy okres np. do 3 r.ż. wówczas w przypadku dalszych utrzymujących się trudności dziecka aby kontynuować zajęcia należy odpowiednio wcześniej ponownie zgłosić się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej celem wydania kolejnej opinii na czas do rozpoczęcia nauki szkolnej.

Drogi rodzicu nie oczekuj od placówki organizacji zajęć tylko i wyłącznie w godzinach popołudniowych, nie zawsze jest to możliwe ani dobre dla efektywnej pracy małych dzieci. Swoje prośby o terminy należy zgłaszać w rejestracji poradni jeśli tylko będzie taka możliwość postaramy się dopasować. Poradnia wyznacza terminy zajęć WWR z miesiąca na miesiąc informując o możliwych terminach telefonicznie lub za pośrednictwem sms. Zajęcia na kolejny miesiąc zwyczajowo umawiane są od około połowy bieżącego miesiąca do maksymalnie pierwszego tygodnia miesiąca umawianego. Przydział terapii w naszej placówce zmienia się dość często, zwłaszcza w przypadku dzieci małych. Zespoły Wczesnego Wspomagania omawiają pracę z dziećmi i w zależności od postępów dziecka modyfikują przydzielone terapie.

Co należy zabrać ze sobą do Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem wyrobienia opinii o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka:

 • dokumentacje medyczną określającą deficyty, trudności rozwojowe dziecka
 • zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające potrzebę wspierania rozwoju dziecka podjęcia wczesnej interwencji – rehabilitacji
 • wszelkie wydane opinie psychologiczno-pedagogiczne, specjalistyczne, medyczne, a w przypadku dzieci uczęszczających do żłobka, przedszkola – opinie opiekunów z placówki dotyczącą funkcjonowania wskazującą na rodzaj nieprawidłowości
 • orzeczenie o niepełnosprawności jeśli zostało wydane (warto jest je wyrobić , otwiera ono możliwość korzystania z różnych form wsparcia – więcej informacji w zakładce Jak pozyskać środki na finansowanie terapii dziecka)

Jak długo trwa staranie o wyrobienie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju?

W zależności od bieżącej sytuacji w poradniach publicznych zwyczajowo jest to około 7 do maksymalnie 60 dni od dnia złożenia w poradni wniosku o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju . Aby czas ten skrócić należy zadbać aby do poradni na pierwszą konsultację donieść odpowiednio pełną dokumentację medyczną i zaświadczenia lekarza specjalisty oraz inne opinie o ile były wydane.

Kiedy można rozpocząć zajęcia?

Każda placówka prowadząca wczesne wspomaganie rozwoju zgłasza do 5 każdego miesiąca listę dzieci zgłoszonych na zajęcia – stan na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego. Dlatego też ważne jest aby wniosek o przyjęcie na zajęcia oraz opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dostarczyć do końca miesiąca chcąc rozpocząć zajęcia w przyszłym miesiącu tj. dostarczając wniosek i opinie np. w marcu zajęcia zostaną zorganizowane najszybciej od kwietnia.

Kto może starać się o wczesne wspomaganie rozwoju dziecka:

Wykaz głównych jednostek chorobowych wg klasyfikacji ICD-10 dających wskazania do udzielania wczesnej, wielospecjalistycznej, kompleksowej pomocy w ośrodkach wczesnej interwencji w tym korzystanie z programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka:

 • stan płodu i noworodka spowodowany czynnikami matczynymi oraz powikłaniami ciąży – P00
 • stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu – P03
 • opóźniony wzrost płodu i niedożywienie płodu – P05
 • zaburzenia związane z krótkim czasem trwania ciąży i niską urodzeniową masą ciała – P07
 • rozerwanie struktur śródczaszkowych i krwotok spowodowany urazem porodowym – P10
 • inne porodowe urazy ośrodkowego układu nerwowego – P11
 • uraz porodowy obwodowego układu nerwowego – P14
 • inne urazy porodowe – P15
 • niedotlenienie wewnątrzmaciczne – P20
 • zaburzenia oddychania noworodka – P22
 • zamartwica urodzeniowa – P21
 • śródczaszkowy nieurazowy krwotok u płodu i noworodka – P52
 • inne krwotoki u noworodka – P54
 • drgawki noworodka – P90
 • inne zaburzenia mózgowe noworodka – P91
 • zaburzenia napięcia mięśniowego noworodka – P94
 • przepuklina mózgowa – Q01
 • małogłowie – Q02
 • wodogłowie wrodzone – Q03
 • rozszczep kręgosłupa – Q05
 • inne wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego – Q07
 • rozszczep wargi i podniebienia – Q37
 • wrodzone zniekształcenie mięśniowo-kostne w zakresie czaszki, twarzy, kręgosłupa i klatki piersiowej – Q67
 • palce dodatkowe – Q69
 • zrost palców – Q70
 • zniekształcenie zmniejszające kończyny – Q73
 • zespół Downa – Q90
 • zespół Edwardsa i zespół Patana – Q91
 • zespół Turnera – Q96
 • inne trisomie i częściowe trisomie autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q92
 • monosomie i delacje autosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q93
 • inne aberracje chromosomów niesklasyfikowane gdzie indziej – Q99
 • wszystkie wady genetyczne
 • następstwa chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego – G09
 • zanik mięśni pochodzenia rdzeniowego i zespoły pokrewne – G12
 • dystonia – G24
 • inne zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych – G25
 • zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynności ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej – G26
 • padaczka – G40
 • stan padaczkowy – G41
 • miastenia ciężka rzekomoporaźna i inne zaburzenia nerwowo-mięśniowe – G70
 • pierwotne zaburzenia mięśniowe – G71
 • dziecięce porażenie mózgowe – G80
 • porażenie połowicze – G81
 • porażenie kończyn dolnych i porażenie czterokończynowe – G82
 • inne zespoły porażenne – G83
 • wodogłowie – G91
 • encefalopatia toksyczna – G92
 • inne zaburzenia mózgu – G93
 • inne zaburzenia układu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej – G98
 • upośledzenie umysłowe lekkie – F70
 • upośledzenie umysłowe umiarkowane – F71
 • upośledzenie umysłowe głębokie – F72
 • upośledzenie umysłowe BNO (nieokreślone) – F79
 • zaburzenia ekspresji mowy – F80.1
 • zaburzenia rozumienia mowy i wrodzone zaburzenia percepcji słuchowej, dysfazja, afazja, głuchota słów – F80.2
 • zaburzenia mowy BNO – F80.9
 • specyficzne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych – F82
 • autyzm dziecięcy – F84.0
 • autyzm atypowy – F84.1
 • zespół Retta – F84.2
 • zaburzenia zachowania – F91
 • zaburzenia emocjonalne rozpoczynające się w dzieciństwie – F93
 • lęk przed separacją w dzieciństwie– F93.0
 • zaburzenia funkcjonowania społecznego zaczynające się w dzieciństwie – F94
 • mutyzm wybiórczy – F94.0
 • tiki – F95
 • zespół tików głosowych i ruchowych (zespół de la Tourette’a) – F95.2
 • stereotypie ruchowe – F98.4
 • opóźnienie rozwoju psychoruchowego – R62
 • upośledzenie widzenia – H53
 • zaburzenia widzenia, nieokreślone – H53.9
 • ślepota i upośledzenie wzroku – H54
 • ślepota obuoczna – H54.0
 • upośledzenie wzroku – H54.2
 • nieokreślona utrata wzroku – H54.7
 • głuchota przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa (odbiorcza) – H90
 • głuchota przewodzeniowa, obustronna – H90.0
 • głuchota przewodzeniowa, nieokreślona – H90.2
 • głuchota czuciowo-nerwowa, obustronna – H90.3
 • głuchota czuciowo-nerwowa, nieokreślona – H90.5
 • inna głuchota – H91
 • ubytek słuchu, nieokreślony – H91.9
 • inne zaburzenia percepcji słuchowej – H93.2

Powyższa lista jest wskazówką, nie wszystkie zaburzenia zostały w niej zamieszczone.

Rodzicu pamiętaj jeśli widzisz trudności rozwojowe dziecka niezależnie od diagnozy jak również często braku jasno określonych przyczyn trudności – możesz podjąć starania o uzyskanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub skorzystać z pomocy wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy. Dla mieszkańców miasta Białegostoku to Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku ul. Antoniuk Fabryczny 40 , 15-741 Białystok; dla osób zamieszkujących w powiecie białostockim – Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Słonimska 15/1, 15-028 Białystok.

Wczesne działania terapeutyczne są niezmiernie ważne dla poszerzania możliwości dziecka. Serdecznie zapraszamy do realizacji zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Rozwiń Skrzydła w Białymstoku.

Dofinansowanie zakupu 50% dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. Dowiedz się więcej Zamknij