Zasady uczestnictwa w zajęciach terapeutycznych stałych – płatnych

Regulamin

 1. Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Rozwiń Skrzydła w Białymstoku jest niepubliczną placówką, świadczącą odpłatnie usługi dla dzieci w zakresie rehabilitacji, terapii psychologicznej, logopedycznej i pedagogicznej, terapii integracji sensorycznej, elektrostymulacji, badania słuchu, konsultacji lekarskich, ortodontycznych oraz innych.
 2. Zakwalifikowanie dziecka na zajęcia terapeutyczne jest możliwe po wizycie konsultacyjnej w naszej placówce u specjalisty, z którym rodzice wspólnie ustalają zakres pomocy, jaka będzie świadczona.
 3. Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do przekazania terapeutom wszelkiej posiadanej wiedzy o stanie zdrowia dziecka, gdyż jest to niezbędne do zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas prowadzonych zajęć.
 4. Niedozwolone jest przyprowadzanie dzieci chorych z gorączką, katarem, na antybiotykach, z wysypkami, kurzajkami i innymi chorobami zakaźnymi na zajęcia. W przypadku zauważenia tych lub innych objawów terapeuta ma prawo odmówić prowadzenia zajęć. Zła kondycja fizyczna dziecka powoduje nieefektywną terapię oraz naraża terapeutę i inne dzieci na zakażenia.
 5. Opłaty za terapię indywidualną i grupową dokonywane są jednorazowo za cały miesiąc z góry, zawsze przed pierwszymi zajęciami w danym miesiącu. Płatności dokonuje się w recepcji poradni gotówką, kartą lub przelewem na wskazane konto na postawie paragonu lub faktury.
 6. Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o nieobecności dziecka na zajęciach w dniu poprzedzającym planowane zajęcia, do godziny 10 rano. Nieobecność należy zgłosić w recepcji poradni. Wskazane jest odwoływanie wizyt za pomocą wiadomości SMS.
 7. W przypadku, gdy zajęcia zostaną odwołane w późniejszym terminie niż wyżej podany, opłata za zajęcia nie podlega zwrotowi.
 8. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach grupowych, koszty zajęć nie będą zwracane.
 9. Opłata za zajęcia indywidualne odwołane w ustalonym regulaminem terminie, przeniesiona zostanie na kolejny miesiąc.  W przypadku, gdy jest to ostatni miesiąc terapii lub koniec roku szkolnego opłata zwracana jest w tym samym miesiącu w formie gotówkowej lub przelewem na konto, tj. w tej samej formie, w jakiej została dokonana.
 10. Rodzice/Opiekunowie nie ponoszą kosztów zajęć indywidualnych i grupowych, które nie odbyły się z powodu nieobecności terapeuty.
 11. Zajęcia odbywają się w dni powszednie i w soboty, z wyjątkiem dni świątecznych zgodnie z harmonogramem pracy terapeutów.
 12. Zajęcia terapeutyczne odbywają się w godzina i terminach ściśle ustalonych z poradnią. Rodzice/Opiekunowie są proszeni o punktualne przyprowadzanie dzieci na zajęcia. W przypadku spóźnienia się dziecka, zajęcia nie będą przedłużone.
 13. Dziecko powinno posiadać strój odpowiedni do rodzaju zajęć, w których uczestniczy oraz buty na zmianę. Poradnia nie ponosi odpowiedzialności za zabrudzenia i uszkodzenia ubrania, które mogą nastąpić podczas zajęć.
 14. W trakcie terapii dziecko pozostaje pod opieką terapeuty prowadzącego zajęcia, natomiast podczas oczekiwania na wejście do sali, przerw w zajęciach oraz po zakończeniu zajęć, odpowiedzialność za nie ponoszą opiekunowie.
 15. Terapeuta ma prawo poprosić Rodziców/Opiekunów o opuszczenie sali lub przeciwnie – o towarzyszenie dziecku podczas zajęć, jeśli podnosi to efektywność terapii.
 16. Terapeuta jest zobowiązany do przekazywania Rodzicom/Opiekunom okresowych informacji o przebiegu terapii, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 17. Poradnia zastrzega sobie prawo do zawieszenia współpracy w przypadku nie stosowania się do niniejszego regulaminu, częstych nieobecności dziecka na terapii lub nieprzestrzegania przez Rodziców/Opiekunów zaleceń otrzymanych od terapeutów, gdyż w tych przypadkach nie może ponosić odpowiedzialności za skuteczność terapii i bezpieczeństwo podopiecznych.
 18.  Opiekunowie zobowiązani są do stosowania się do ogólnego regulaminu funkcjonującego w poradni a przede wszystkim:
 1. Systematycznego uczestnictwa w ustalonej przez prowadzącego terapii lub innych zajęciach wraz z dzieckiem według uzgodnionego planu zajęć i terminu w ustalonej godzinie;
 2. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z zajęć; Podczas przebywania na terenie poradni opieka nad dzieckiem przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu jest obowiązkiem opiekuna / rodzica;
 3. W trakcie zajęć rodzic/opiekun jest zobowiązany do przebywania na terenie poradni. Jeżeli opiekun ma potrzebę opuszczenia terenu poradni w tym czasie musi o tym fakcie poinformować terapeutę i uzyskać jego zgodę;
 4. W razie choroby lub innej okoliczności uniemożliwiającej udział dziecka w zajęciach powiadomienie sekretariatu poradni (osobiście, telefonicznie lub pisemnie, zalecany SMS) o nieobecności dziecka w regulaminowym terminie;
 5. Zajęcia mogą być odwołane z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem (max. do godz. 10:00 dnia poprzedniego);
 6. Zgłoszenie nieobecności w dniu wyznaczonych zajęć lub zajęcia nieodwołane z regulaminowym wyprzedzeniem przepadają, a opłata nie będzie zwracana;
 7. Nie przyprowadzania dzieci chorych, na kuracji antybiotykowej, z chorobowymi zmianami skórnymi, kurzajkami, gorączką, katarem i innymi chorobami zakaźnymi;
 8. Rodzic/ opiekun oraz dziecko uczestniczące w zajęciach mają obowiązek poszanowania cudzej własności, godności osobistej pracowników, innych uczestników i ich przekonań;
 9. Dbać o wspólne mienie poradni i przestrzegać zasad bezpieczeństwa;
 10. W przypadku uszkodzenia cudzego mienia lub mienia stanowiącego wyposażenie poradni Rodzice/ Opiekunowie ponoszą koszty jego naprawy (lub pokrywają koszty zakupu nowego sprzętu o tych samych parametrach jakościowych i technicznych);
 11. Podczas wchodzenia do sal terapeutycznych (tylko za zgodą terapeuty) rodziców/ opiekunów również obowiązuje zmiana obuwia;
 12. Przestrzeganie zasad higieny i kultury osobistej;
 13. Nie karmienie dziecka bezpośrednio przed terapią oraz zwrócenie uwagi na załatwienie przez dziecko potrzeb fizjologicznych przed rozpoczęciem zajęć; wyciszenie telefonów komórkowych i nie prowadzenie głośnych rozmów na terenie poradni;
 14. Stosowanie się do zaleceń terapeuty.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2019 r.

Menu